Thursday, January 3, 2008

త్యాగరాజ కీర్తనలు


అనురాగము లేని...

రాగం : సరస్వతి
తాళం : రూపకం

ప: అనురాగము లేని మనసున సుజ్ఞానము రాదు

అ.ప: ఘనులైన యంతర్జ్ఞానుల కెఱుకయే గాని

చ1: వగవగగా భుజియించే వారికి తృప్త్యగు రీతిసగుణ ధ్యానము పైని సౌఖ్యము త్యాగరాజనుత

No comments: