Saturday, December 20, 2008

మూగ మనసులు

గానం : P.సుశీల
సంగీతం : K.V.మహదేవన్
రచన : ఆత్రేయ

పల్లవి : నా పాట నీ నోట పలకాల చిలకా
పలకాల సిలక, పలకాల చిలక
యహ చీ కాదూ,సీ సీ సిలక
పలకాల సిలక

నీ బుగ్గలో సిగ్గులొలకాల సిలకా - 2

చరణం : పాట నువు పాడాల పడవ నే నడపాల
నీటిలో నేను నీ నీడనే సూడాల
నా నీడ సూసి నువ్ కిల కిలా నవ్వాల
పరవళ్ళ నురుగుల్ల గోదారి ఉరకాల

నా పాట నీ నోట పలకాల చిలకా
నీ బుగ్గలో సిగ్గులొలకాల సిలకా

చరణం : కన్నుల్లో కలవాల ఎన్నెల్లో కాయాల
ఎన్నెల్లకే మనమంటే కన్నుకుట్టాల
నీ పైట నా పడవ తెరసాప కావాల
నీ సూపె సుక్కానిగా దారి సూపాల

నా పాట నీ నోట పలకాల చిలకా
నీ బుగ్గలో సిగ్గులొలకాల సిలకా -2

మనసున్న మనుషులే మనకు దేవుల్లు
మనసూ కలిసిననాడే మనకు తిరణాళ్ళూ
సూరెచంద్రూల తోటి సుక్కల్ల తోటి
ఆటాడుకుందాము అడానే ఉందాము

నా పాట నీ నోట పలకాల చిలకా
నీ బుగ్గలో సిగ్గులొలకాల సిలకా ...

మూగ మనసులు

మానూ మాకును కాను ...
గానం : సుశీల
సంగీతం : K.V.మహదేవన్
రచన : ఆత్రేయ


పల్లవి : మానూ మాకును కాను రాయీ రప్పను కానే కానూ
మామూలు మనిషిని నే నేను నీ మనిషిని నేను - 2

చరణం : నాకూ ఒక మనసున్నదీ నలుగురిలా అసున్నదీ
కలలు కనే కళున్నాయీ అవి కలత పడితే నీళ్ళున్నాయీ

మానూ మాకును కాను రాయీ రప్పను కానే కానూ
మామూలు మనిషిని నే నేను నీ మనిషిని నేను

చరణం : ప్రమిదను తెచ్చీ వొత్తిని వేసీ
చమురును పోసీ భ్రమ చూపేవా
ఎంత చేసీ వెలిగించెందూకూ యెనక మూందూలాడేవ

మానూ మాకును కాను రాయీ రప్పను కానే కానూ
మామూలు మనిషిని నే నేను నీ మనిషిని నేను - 2

మానూ మాకును కాను రాయీ రప్పను కానే కానూ
మామూలు మనిషిని నే నేను నీ మనిషిని నేను - 2

Friday, December 19, 2008

సింధు భైరవి

సింధు భైరవి
గానం : చిత్ర

చిత్ర గారు సినిమాలలో కి వచ్చిన కొత్తలో పాడిన పాట అని విన్నాను,..
ఈ రెండు లైన్స్ ఉచ్చారణ లో మళయాళం accent చాలా స్పష్టంగా వినపడుతుంది..
ఏ పాటైన ఎద పొంగిపోదా
ఏ ప్రాణమైనా తామిదీరి పొదా


పల్లవి : పాడలేను పల్లవైన భాష రాని దానను
వేయలేను తాళమైన లయ నేనెరుగను
తోచింది చెప్పాలని ఎదుటికొచ్చి నిలుచున్నా
తోచిన మాటలనే వరుస కట్టి అంటున్నా..

చరణం : అమ్మ జోల పాటలోన రాగమెంతో ఉన్నది
పంటచేల పాటలోన భాష ఎంతో ఉన్నది
ఓయలే తాళం పైర గాలే మేళం
మమతే రాగం శ్రమ జీవనమే భావం
రాగమే లొకమంతా... ఆ.... ఆ..ఆ
రాగమే లొకమంతా కష్ట సుఖములే స్వరములంట
షడ్జమ కోకిల గాన స్రవంతికి
పొద్దు పొడుపే సంగతంట

చరణం : రాగానిదేముంది రసికులు మన్నిస్తె
తెలిసిన భాషలోనే తీయగా వినిపిస్తె
ఏ పాటైన ఎద పొంగిపోదా
ఏ ప్రాణమైనా తామిదీరి పొదా
చెప్పేది తప్పొ ఒప్పొ ఊ ఊ..ఊ..
చెప్పేది తప్పొ ఒప్పొ రహస్యమేముంది విప్పి చెపితె
ఆహు ఊహు రొకటి పాటలో లేదా మధుర సంగీతం


పాడలేను పల్లవైన భాష రాని దానను
వేయలేను తాళమైన లయ నేనెరుగను
తోచింది చెప్పాలని ఎదుటికొచ్చి నిలుచున్నా
తోచిన మాటలనే వరుస కట్టి అంటున్నా...

పాడలేను పల్లవైన భాష రాని దానను
వేయలేను తాళమైన లయ నేనెరుగను
మపదమ పాడలేను పల్లవైన
సారీగమపదమ పాడలేను పల్లవైన
పదనిస నీదమగసరి పాడలేను పల్లవైన


ససరిగ సరిగమగస పదమ
మమపద మపదనిదమ పదని
పదనిస రిగసని దమపదనిస ని
ద పదనిద మపదమ గమపద మగమగస

సాసస సాసస సాసాసస సరిగమగమగసనిద
మామమ మామమ మామమ పదనిసనిదమగ
సాస రీరీ గాగా మామా పాపా దాదా నీనిస
రిగసస నిసనినిద మపదని దనిదదమ
గమగస రిగమగ మపదమ పదనిసరి గపదని సనిదమగ

మరి మరి నిన్నే మొరలిడ నీ మనసున దయరాదూ..
మరి మరి నిన్నే మొరలిడ నీ మ...న..సు...న.. ద..య..రా...దూ..

గమ్యం

ఎంతవరకు ఎందుకొరకు ...
గానం : కె.కె

Awesome lyrics...

ఎంతవరకు ఎందుకొరకు ఇంత పరుగు అని అడక్కు
గమనమే నీ గమ్యమైతే బాటలోనే బ్రతుకు దొరుకు
ప్రశ్నలోనే బదులు ఉందే గుర్తుపట్టే గుండెనడుగు

ప్రపంచం నీలో ఉన్నదని చెప్పేదాక ఆ నిజం తెలుసుకోవా
తెలిస్తే ప్రతి చోట నిన్ను నువ్వే కలుసుకుని పలకరించుకోవా

ఎంతవరకు ఎందుకొరకు ఇంత పరుగు అని అడక్కు
గమనమే నీ గమ్యమైతే బాటలోనే బ్రతుకు దొరుకు
ప్రశ్నలోనే బదులు ఉందే గుర్తుపట్టే గుండెనడుగు

కనపడేవెన్నెన్ని కెరటాలు కలగలిపి సముద్రమంటారు
అడగరే ఒక్కొక్క అల పేరు
మనకిల ఎదురైన ప్రతి వారు మనిషనే సంద్రాన కెరటాలు
పలకరే మనిషి అంటే ఎవరూ

సరిగ చూస్తున్నదా నీ మది గదిలో నువ్వే కదా ఉన్నది
చుట్టూ అద్దాలలో విడి విడి రూపాలు నువ్వు కాదంటూ
అది నీ ఊపిరిలో లేదా
గాలివెలుతురు నీ చూపుల్లో లేదా
మన్ను మిన్ను నీరు అన్ని కలిపితే నువ్వే కాదా

ప్రపంచం నీలో ఉన్నదని చెప్పేదాక ఆ నిజం తెలుసుకోవా
తెలిస్తే ప్రతి చోట నిన్ను నువ్వే కలుసుకుని పలకరించుకోవా

మనసులో నీవైన భావాలే బయట కనిపిస్తాయి దృశ్యాలై
నీడలు నిజాల సాక్ష్యాలే
శత్రువులు నీలోని లోపాలే
స్నేహితులు నీకున్న ఇస్టాలే
ఋతువులు నీ భావ చిత్రాలే

ఎదురైన మందహాసం నీలోని చెలిమి కోసం
మోసం రోషం ద్వేషం నీ మతిలి మదికి బాష్యం
పుటక చావు రెండే రెండు నీకవి సొంతం కావు పోనీ
జీవితకాలం నీదే నేస్తం రంగులు ఏం వేస్తావో కానీ

ఆకాశవీధిలో హాయిగా ఎగిరేవు.....

మల్లేశ్వరి-(1951)
సంగీతం : సాలూరి రాజేశ్వర రావు
రచన : దేవులపల్లి
పాడినవారు :భానుమతి,ఘంటసాల

పల్లవి : ఆకాశవీధిలో హాయిగా ఎగిరేవు దేశదేశాలన్ని తిరిగిచూసేవూ
ఏడతానున్నాడో బావా ఏడతానున్నాడో బావా
జాడ తెలిసిన పోయిరావా
అందాల ఓ మేఘమాలా అందాల ఓ మేఘమాలా

చరణం : గగనసీమల తేలు ఓ మేఘమాలా
మా వూరు గుడి పైన మసలి వస్తున్నావా
మల్లి మాటేదైనా నాతో మనసు చల్లగా చెప్పి పోవా
నీలాల ఓ మేఘమాలా రాగాల ఓ మేఘమాలా

చరణం : మమతలెరిగిన మేఘమాలా
మమతలెరిగిన మేఘమాలా
నా మనసు బావకు చెప్పిరావా
ఎన్నాళ్ళు నా కళ్ళు దిగులుతోరేపవలు
ఎన్నాళ్ళు నా కళ్ళు దిగులుతోరేపవలు
ఎదురుతెన్నులు చూచెనే ఎదరి కాయలు కాచెనే
అందాల ఓ మేఘమాలా రాగాల ఓ మెఘ మాలా

చరణం : మనసు తెలిసిన మేఘమాలా మరువలేనని చెప్పలేవా
మల్లితో మరువులేవని చెప్పలేవా
కళ్ళు తెరచిన గానీ కళ్ళుమూసినగానీ
కళ్ళు తెరచిన గానీ కళ్ళుమూసినగానీ
మల్లిరూపే నిలిచనే నా చెంత మల్లి మాటే పిలిచెనే

జాలిగుండెల మేఘమాలా బావ లేనిదే బ్రతుకజాలా
జాలిగుండెల మేఘమాలా
కురియునాకన్నీరు గుండెలో దాచుకుని వానజల్లుగ కురిసిపోవా
కన్నీరు వాన వాలుగా బావ ఏలా

Monday, September 15, 2008

Friday, May 23, 2008

శివపుత్రుడు

సంగీతం : ఇళయరాజా
గానం : R.P. పట్నాయక్

పల్లవి :చిరుగాలి వీచెనే...
చిగురాశ రేపెనే
వెదురంటి మనసులో రాగం వేణు ఊదెనే
మేఘం మురిసి పాడెనే

కరుకైన గుండెలో..చిరుజల్లు కురిసెనే..
తనవారి పిలుపులో
ఆశలు వెల్లువాయెనే..ఊహలు ఊయలూపెనే..
ఆశలు వెల్లువాయెనే..ఊహలు ఊయలూపెనే..

చినుకు రాక చూసి మది చిందులేసెనే..
చిలిపితాళమేసి చెలరేగి పోయెనే..

చిరుగాలి వీచెనే...
చిగురాశ రేపెనే
వెదురంటి మనసులో రాగం వేణు ఊదెనే
మేఘం మురిసి పాడెనే

చరణం : తుళ్ళుతున్న చిన్ని సెలయేరు
గుండెలోన పొంగి పొలమారు
అల్లుకున్న ఈ బంధమంతా
వెల్లువైనదీ లోగిలంతా
పట్టెడన్నమిచ్చి పులకించే
నేలతల్లివంటి మనసల్లే
కొందరికే హౄదయముందీ
నీకొరకే లోకముందీ
నీకూ తోడు ఎవరంటు లేరూ గతములో
నేడు చెలిమికై చాపే,ఆరే బ్రతుకులో

కలిసిన బంధం , కరిగిపోదులే
మురళి మోవి,విరివి తావి కలిసిన వేళా

చిరుగాలి వీచెనే...
చిగురాశ రేపెనే
వెదురంటి మనసులో రాగం వేణు ఊదెనే
మేఘం మురిసి పాడెనే

చరణం : మనసున వింత ఆకాశం
మెరుపులు చిందె మనకోసం
తారలకే తళుకు బెళుకా
ప్రతి మలుపూ ఎవరికెరుకా
విరిసిన ప్రతి పూదోటా
కోవెల ఒడి చేరేనా
ౠణమేదో మిగిలి ఉందీ
ఆ తపనే తరుముతోందీ

రోజూ ఊహలే ఊగే,రాగం గొంతులో
ఏవో పదములే పాడే,మోహం గుండెలో

ఏనాడూ తోడు లేకనే
కడలి ఒడిని చేరుకున్న గోదారల్లే

కరుకైన గుండెలో....చిరుజల్లు కురిసెనే
తనవారి పిలుపులో...
ఆశలు వెల్లువాయెనే,ఊహలు ఊయలూపెనే
ఆశలు వెల్లువాయెనే,ఊహలు ఊయలూపెనే

చినుకు రాక చూసి మది చిందులేసెనే
చిలిపితాళమేసి చెలరేగి పోయెనే...

Thursday, May 22, 2008

సంతోషం

So much to say that i Love you.....
I Love this song So.........much

గానం : రాజేష్
సంగీతం : R.P. పట్నాయక్

So much to say that I Love you
Now that so much I Need you
How would it be if you leave me
Feeling for me to believe me
Im all alone ...But not alone
Living for you and dying for you
Im all alone ...But not alone
Living for you and dying... for you

సొంతం

ఎపుడూ నీకు నే తెలుపనిది
గానం : మల్లిఖార్జున్
సంగీతం : దేవి శ్రీ ప్రసాద్

ఎపుడూ నీకు నే తెలుపనిది ఇకపై ఎవరికీ తెలియనిదీ
మనసే మోయగలదా జీవితాంతం
వెతికే తీరమే రానంది బ్రతికే దారినే మూసింది
రగిలే నిన్నలేనా నాకు సొంతం
సమయం చేదుగా నవ్వింది హృదయం బాధగా చూసింది
నిజమే నీడగా మారింది

జ్ఞాపకం సాక్షిగా పలకరించావు ప్రతి చోట
జీవితం నీవనీ గురుతు చేసావు ప్రతి పూట
ఒంటిగా బతక లేనంటూ వెంట తరిమావు ఇన్నాళ్ళూ
మెలకువేరాని కలగంటూ గడపమన్నావు నూరేళ్ళూ
ప్రియతమా నీ పరిచయం ఒక ఊహేగాని ఊపిరిగ సొంతం కాదా

Thursday, May 8, 2008

అతడు

గానం : శ్రేయా ఘోషాల్
సంగీతం : మణిశర్మ

పల్లవి :పిల్ల గాలి అల్లరి ఒళ్ళంత గిల్లి నల్లమబ్బు ఉరిమేనా
కళ్ళెర్ర జేసి మెరుపై తరిమేన
యెల్లలన్నీ కరిగి జల్లుమంటు ఉరికీ
మా కళ్ళలో, వాకిళ్ళలో వెవేల వర్నాల వయ్యారి జాణ
అందమైన సిరివాన ముచ్చటగ మెరిసే సమయాన
అందరాని చంద్రుడైన, మ ఇంట్లో బంధువల్లె తిరిగేనా

చరణం : మౌనాల వెనకాలా వైనాలు తెలిసేలా
గారంగ పిలిచేనా ఝల్లు మంటు గుండెలోన
తుంటరిగా తుళ్ళుతున్న థిల్లానా
ఇంద్ర జాలమై వినోదాల సుడిలొ కాలాన్ని కరిగించగా
చంద్ర జాలమై తారంగాల వొడిలో యెల్లన్ని మురిపించగ
తారలన్ని తోరణాలై వారాల ముత్యాల హారలయ్యెన
చందనాలు చిలికేనా ముంగిల్లొ నందనాలు విరిసేనా
అందరాని చంద్రుడైన, మా ఇంట్లో బంధువల్లె తిరిగేనా

చరణం : నవ్వుల్లొ హాయి రాగం మువ్వల్లొ వాయు వేగం
ఎమైందొ ఇంత కాలం ఇంతమంది బృంద గానం
ఇవ్వాళే పంపెనేమొ ఆహ్వానం
పాల వెల్లిగా సంతోషాలు చిలికే సరదా సరాగాలుగా
స్వాతి ఝల్లుగా స్వరాలెన్నొ పలికె సరికొత్త రాగాలుగా
నింగి దాక పొంగి పోగా హోరెత్తి పొతున్న గానా బజాన
చెంగు మంటు ఆడేనా చిత్రంగా జావళీలు పాడేనా
అందరాని చంద్రుడైన, మ ఇంట్లో బంధువల్లె తిరిగేనా

పిల్ల గాలి అల్లరి ఒళ్ళంత గిల్లి నల్లమబ్బు ఉరిమేనా
కళ్ళెర్ర జేసి మెరుపై తరిమేన
యెల్లలన్నీ కరిగి జల్లుమంటు ఉరికీ
మా కళ్ళలో, వాకిళ్ళలో వెవేల వర్నాల వయ్యారి జాణ
అందమైన సిరివాన ముచ్చటగ మెరిసే సమయాన
అందరాని చంద్రుడైన, మ ఇంట్లో బంధువల్లె తిరిగేనా

సఖి

అలై పొంగెరా కన్నా ...
గానం : హరిణి
సంగీతం A.R.రెహమాన్
రచన : వేటూరి
అలై పొంగెరా కన్నా
మానసమలై పొంగెరా

ఆనంద మోహన వేణుగానమున ఆలాపనే
కన్నా మానసమునలై పొంగెరా
నీ నవరస మోహన వేణుగానమది

నిలబడి వింటూనే చిత్తరువైనాను
కాలమాగినదిరా దొరా ప్రాయమను
యమున మురళీధర యవ్వనమలైపొంగెరా

కనుల వెన్నెల పట్ట పగల్పాల్చిలుకగా
కలువరేకుల మంచు ముత్యాలు వెలిగే
కన్నె మోమున కనుబొమ్మలతో పొంగే
కాదిలి వేణుగానం కానడ పలికే
కన్నె వయసు కలలొలికే వేళలో
కన్నె సొగసు ఒక విధమై ఒదిగెలే

అనంత మనాది వసంత పదాల సరాగ సరాల స్వరానివా
నిశాంత మహీజ శకుంతమరంద మెడారి గళాన వర్షించవా
ఒక సుగంధ వనాన సుఖాల క్షణాన వరించి కౌగిళ్ళు బిగించవా

కడలికి అలలకు కధకళి కలలిడు శశి కిరణము వలె చలించవా
చిగురు సొగసులను కలిరుటాకులకు రవికిరణాలె రచించవాకవిత మదిని రగిలే ఆవేదనా ఇతర భామలకు లేని వేదనా
ఇది తగునో యెద తగవో ఇది ధర్మం అవునోకొసరి ఊదు వేణువున వలపులే చిలుకు
మధుర గాయమిది గేయము పలుకగా

అనుకోకుండా ఒక రోజు

ఎవరైనా చూసుంటారా నడిచే నక్షత్రాన్ని
గానం : స్మిత
సంగీతం : కీరవాణి

పల్లవి :ఎవరైనా చూసుంటారా నడిచే నక్షత్రాన్ని
ఎదురొస్తే ఎగబడిపోరా నేనే ఆ చిత్రాన్ని

ఎవరైనా చూసుంటారా నడిచే నక్షత్రాన్ని
ఎదురొస్తే ఎగబడిపోరా నేనే ఆ చిత్రాన్ని
నే పండిస్తున్నా రైతునై చిరునవ్వు తోటల్ని
పరిపాలిస్తున్నా రాజునేనై కోటిగుండెల కోటల్ని
ఎవరైనా చూసుంటారా నడిచే నక్షత్రాన్ని

చరణం : రాళ్ళే ఉలిక్కిపడాలి నా రాగం వింటే
ఊళ్ళే ఉప్పొంగిపోవాలి నా వేగం వెంటే
కొండవాగులై ఇలా నేను చిటికేస్తే
క్షణాలన్ని వీణ తీగలై స్వరాలెన్నో కురిపిస్తాయంటే అంతే
అది నిజమోకాదో తేలాలంటే చూపిస్తాగా నాతో వస్తే నమ్మేంత గమ్మత్తుగా
ఎవరైనా చూసుంటారా నడిచే నక్షత్రాన్ని

చరణం :చంద్రుడికి మన భాషే నేర్పిస్తా తెలుగు కథ తెలిసేలా
ఇంద్రుడికి చూపిస్తా ఇంకో ఇంద్రుడున్న దాఖలా
ఆంధ్రుడెవరంటే జగదేకవీరుడని
ఆ స్వర్గం కూడా తలవంచేలా మన జెండా
ఎగరాలీవేళ చుక్కల్ని తాకేంతలా

ఎవరైనా చూసుంటారా నడిచే నక్షత్రాన్ని
ఎదురొస్తే ఎగబడిపోరా నేనే ఆ చిత్రాన్ని
నే పండిస్తున్నా రైతునై చిరునవ్వు తోటల్ని
పరిపాలిస్తున్నా రాజునేనై కోటిగుండెల కోటల్ని
ఎవరైనా చూసుంటారా నడిచే నక్షత్రాన్ని

Thursday, April 24, 2008

ఆదిత్య 369

సంగీతం: ఇళయరాజా
రచన: వేటూరి సుందరరామమూర్తి
గానం: జిక్కి,S.P.బాలసుబ్రమణ్యం,శైలజ

పల్లవి : నెరజాణనులే వరవీణనులే గిలిగించితాలలో
జాణనులే మృదుపాణినిలే మధుసంతకాలలో
కన్నులలో సరసపు వెన్నెలలే
సన్నలలో గుసగుస తెమ్మెరలే
మోవి గని మొగ్గగ నీ మోజు పడిన వేళలో

చరణం : మోమటు దోచి మురిపెము పెంచే లాహిరిలో
మూగవుగానే మురళిని వూదే వైఖరిలో
చెలి వొంపులలో హంపికలా వూగే వుయ్యాల
చెలి పయ్యదలో తుంగ అలా పొంగే యీ వేళ
మరి అందుకు విరి పానుపు సవరించవేమిరా

చరణం : చీకటి కోపం చెలిమికి లాభం... కౌగిలిలో
వెన్నెల తాపం వయసుకు ప్రాణం యీ చలిలో
చెలి నా రతిలా హారతిలా నవ్వాలీవేళ
తొలి సోయగమే ఓ సగము ఇవ్వాలీవేళ
పరువానికి పగవానికి వొక న్యాయమింక సాగునా

నెరజాణవులే వరవీణవులే గిలిగించితాలలో
జాణవులే మృదుపాణివిలే మధుసంతకాలలో

అన్నమయ్య

సంగీతం : M.M.కీరవాణి

ఓం..ఓం
తెలుగు పదానికి జన్మదినం
ఇది జాన పదానికి జ్ఞానపదం
ఏడు స్వరాలే ఏడు కొండలై వెలసిన
కలియుగ విష్ణు పదం
అన్నమయ్య జననం
ఇది అన్నమయ్య జననం
ఇది అన్నమయ్య జననం
అరిషడ్వర్గము తెగనరికే హరిఖడ్గమ్మిది నందకము
బ్రహ్మలోకమున బ్రహ్మభారతి నాదాశీస్సులు పొందినదై
శివలోకమ్మున చిద్విలాసమున డమరుధ్వనిలో గమకితమై
దివ్యసభలలో నవ్యలాస్యముల పూబంతుల చేబంతిగ ఎగసి
నీరద మండల నారద తుంబుర మహతి గానవు మహిమలు తెలిసి
సితహిమ కందర యతిరాట్సభలో తపహ ఫలమ్ముగ తళుకుమని
తల్లి తనముకై తల్లడిల్లు ఆ లక్క మాంబ గర్భాలయమ్ములో
ప్రవేశించె ఆనందకము నందనానంద కారకము
అన్నమయ్య జననం
ఇది అన్నమయ్య జననం
ఇది అన్నమయ్య జననం

పద్మావతియే పురుడు పోయగ పద్మాసనుడే ఉసురు పోయగ
విష్ణు తేజమై నాద బీజమై అంధ్ర సాహితి అమర కోశమై
అవతరించెను అన్నమయ్య అసతోమా సద్గమయ
అవతరించేను అన్నమయ్య అసతోమా సద్గమయ

పాపడుగా నట్టింట పాకుతూ భాగవతము చేపట్టెనయా
హరినామమ్మును ఆలకించక అరముద్దలనే ముట్టడయా
తెలుగు భారతికి వెలుగు హారతై ఎదలయలో పద కవితలు కలయ
తాళ్ళపాకలో ఎదిగె అన్నమయ్య తమసోమా జ్యోతిర్గమయ
తమసోమా జ్యోతిర్గమయ
తమసోమా జ్యోతిర్గమయ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

వినరో భాగ్యము విష్ణు కధ
వెనుబలమిదివో విష్ణు కధ
వినరో భాగ్యము విష్ణు కధ
వెనుబలమిదివో విష్ణు కధ
వినరో భాగ్యము విష్ణు కధ

చేరియశోదకు శిశువితడు
ధారుణి బ్రహ్మకు తండ్రియు నితడు
చేరియశోదకు శిశువితడు
ధారుణి బ్రహ్మకు తండ్రియు నితడు
చేరియశోదకు శిశువితడు

అణురేణు పరిపూర్ణమైన రూపము
అణిమాది సిరి అంజనాద్రి మీది రూపము
అణురేణు పరిపూర్ణమైన రూపము
అణిమాది సిరి అంజనాద్రి మీది రూపము
అణురేణు పరిపూర్ణమైన రూపము

ఏమని పొగడుదుమే ఇక నిను ఆమని సొబగుల అలమేల్మంగ
ఏమని పొగడుదుమే

వేడుకొందామ వేడుకొందామ వేడుకొందామ వేంకటగిరి వేంకటేశ్వరుని వేడుకొందమా
వేడుకొందామ వేంకటగిరి వేంకటేశ్వరుని వేడుకొందమా
యెలమి కోరిన వరాలిచ్చే దేవుడే
యెలమి కోరిన వరాలిచ్చే దేవుడే వాడు అలమేల్మంగ వాడు
అలమేల్మంగ శ్రీవెంకటాధ్రి నాధుడే
వేడుకొందామ వేడుకొందామ వేంకటగిరి వేంకటేశ్వరుని
వేడుకొందామా వేడుకొందమా వేడుకొందమా వేడుకొందామ..
యేడు కొండల వాడా వేంకటరమణా గోవింద గోవిందా
యేడు కొండల వాడా వేంకటరమణా గోవింద గోవిందా
యేడు కొండల వాడా వేంకటరమణా గోవిందా గోవిందా

ఇందరికి అభయంబు లిచ్చు చేయి
కందువగు మంచి బంగారు చేయి
ఇందరికి అభయంబు లిచ్చు చేయి
ఇందరికి అభయంబు లిచ్చు చేయి
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
కలగంటి కలగంటి
ఇప్పుడిటు కలగంటి
ఏల్లలోకములకు అప్పడగు తిరు వేంకటాద్రీశుగంటి

కలగంటి కలగంటి

అతిశయంబైన శేషాధ్రి శిఖరముగంటి
ప్రతిలేని గోపుర ప్రభలుగంటి
శతకోతి సుర్యతేజములు వెలుగగగంటి
చతురాస్యు పొడగంటి చతురాస్యు పొడగంటి
చయ్యన మేలుకొంటి

కలగంటి కలగంటి

అరుదైన శంఖచక్రాదు లిరుగడగంటి
సరిలేని అభయ హస్తమునుకంటి
తిరు వేంకటాచలఢిపుని చూదగగంటి
హరిగంటి గురుగంటి
హరిగంటి గురుగంటి
అంతట మేలుకంటి

కలగంటి కలగంటి
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
పురుషోత్తమా పురుషోత్తమా పురుషోతమా
పొడగంటిమయ్యమిమ్ము పురుషోత్తమా
మమ్ము ఎడయకవయ్య కోనేటి రాయడా
పోడగంటిమయ్యమిమ్ము పురుషోత్తమా
మమ్ము ఎడయకవయ్య కోనేటి రాయడా
పోడగంటిమయ్యమిమ్ము పురుషోత్తమా

కోరిమమ్ము నేలినట్టి కులదైవమా చాలా
నేరిచి పెద్దలిచ్చిన నిదానమా
గారవించి దప్పిదీర్చు కాలమేఘమా
గారవించి దప్పిదీర్చు కాలమేఘమా
గారవించి దప్పిదీర్చు కాలమేఘమా
మాకు చేరువ చిత్తములోని శ్రీనివాసుడా

పోడగంటిమయ్యమిమ్ము పురుషోత్తమా

చెడనీక బ్రతికించే సిద్ధమంత్రమా
చెడనీక బ్రతికించే సిద్ధమంత్రమా
రోగాలడచి రక్షించే దివ్యౌషధమా
బడిబాయక తిరిగే ప్రాణబంధుడా
బడిబాయక తిరిగే ప్రాణబంధుడా
బదిబాయక తిరిగే ప్రాణబంధుడా
మమ్ము గడియించినట్టి శ్రీవేంకటనాధుడా

పోడగంటిమయ్యమిమ్ము పురుషోత్తమా

మాస్టర్

This is my Ultimate favourite song...

గానం: హరిహరన్,సుజాత
సంగీతం: దేవా
రచన: చంద్రబోస్

పల్లవి :తిలోత్తమా ప్రియ వయ్యారమా
ప్రభాతమా శుభ వసంతమా
నే మోయలేనంటూ హృదయాన్ని అందించా
నేనున్నా లెమ్మంటూ అది నాలో దాచేశా
ఏ దారిలో సాగుతున్నా యెద నీవైపుకే లాగుతోంది
ఏ వేళలో యెప్పుడైనా మది నీ వూహలో వూగుతోంది

చరణం : పెదవే వో మధుర కవిత చదివే
అడుగే నా గడపనొదిలి కదిలే
ఇన్నాళ్ళు లేని యీ కొత్త బాణీ యివ్వళే మనకెవరు నేర్పారమ్మా
ఈ మాయ చేసింది ప్రేమే
ప్రియా, ప్రేమంటే వొకటైన మనమే

తిలోత్తమా ప్రియ వయ్యారమా
ప్రభాతమా శుభ వసంతమా

చరణం : కలలే నా యెదుట నిలిచె నిజమై
వలపే నా వొడికి దొరికె వరమై
ఏ రాహువైనా ఆషాఢమైనా యీ బాహుబంధాన్ని విడదీయునా
నీ మాటలె వేదమంత్రం
చెలి, నువ్వన్నదే నా ప్రపంచం
తిలోత్తమా ప్రియ వయ్యారమా
ప్రభాతమా శుభ వసంతమా

Wednesday, April 23, 2008

స్వాతికిరణం

జాలిగా జాబిలమ్మ రేయి రేయంతా ...

K.విశ్వనాథ్ మరో అధ్భుత కళాఖండం.
K.V.మహదేవన్ గారి ఆఖరి సినిమా ఇది...
అనారోగ్యం కారణంగా అన్ని పాటలకు ఆయన సహాయకుడైన వుహళేంది గారు సంగీతం సమకూర్చారని,
S.P.బాలసుబ్రమణ్యం ఒక T.V.ప్రోగ్రాం లో చెప్పగా విన్నాను.
ఈ పాట వింటుంటే తెలియకుండానే కనులు తడౌతాయి.

గానం : చిత్ర,వాణీ జయరాం

జాలిగా జాబిలమ్మ రేయి రేయంతా
జాలిగా జాబిలమ్మ రేయి రేయంతా
రెప్ప వెయ్యనే లేదు ఎందుచేత ఎందుచేత
పదహారు కళలని పదిలంగా వుంచనీ
పదహారు కళలని పదిలంగా వుంచనీ
ఆ కృష్ణ పక్షమే ఎదలో చిచ్చు పెట్టుట చేత

కాటుక కంటినీరు పెదవుల నంటనీకు
చిరు నవ్వు దీపకళిక చిన్నబో నీయకు
నీ బుజ్జి గణపతిని బుజ్జగించి చెబుతున్నా
నీ బుజ్జి గణపతిని బుజ్జగించి చెబుతున్నా
నీ కుంకుమకెపుడూ పొద్దుగుంకదమ్మా
సున్ని పిండిని నలిచి చిన్నారిగా మలిచి
సంతసాన మునిగింది సంతులేని పార్వతి
సుతుడన్న మతిమరచి శూలాన మెడవిరిచి
పెద్దరికం చూపె చిచ్చుకంటి పెనిమిటి
ప్రాణపతి నంటూందా బిడ్డగతి కంటుందా
ప్రాణపతి నంటూందా బిడ్డగతి కంటుందా
ఆ రెండు కళ్ళల్లో అది కన్నీటి చితి
కాలకూటంకన్న ఘాటైన గరళమిది
గొంతునులిమే గురుతై వెంటనే వుంటుంది
ఆటు పోటు ఘటనలివి ఆట విడుపు నటనలివి
ఆదిశక్తివి నీవు అంటవు నిన్నేవి
నీ బుజ్జి గణపతిని బుజ్జగించి చెబుతున్నా
కంచి కెళ్ళిపొయేవే కధలన్ని

చిత్రం

ఊహల పల్లకిలో ఊరేగించనా...
గానం : ఉష
సంగీతం : R.P.పట్నాయక్
రచన : కులశేఖర్

పల్లవి :ఊహల పల్లకిలో ఊరేగించనా ఆశల వెల్లువై రాగం పలికించనా
ఊహల పల్లకిలో ఊరేగించనా ఆశల వెల్లువై రాగం పలికించనా
కలహంసై కబురులు నింపనా రాచిలకై కిల కిలా నవ్వనా
నా పెదవుల మధువులె ఇవ్వనా సయ్యాటలోన

చరణం :ప్రేమలొ తీపిచూసే వయసె నీదిరా బ్రతుకులో చేదులున్న భయమె వద్దురా
సుడిగుండం కాదురా సుమగంధం ప్రేమరా పెనుగండం కాదురా అనుబంధం ప్రేమరా
విరి తానుగానె వచ్చి నిన్ను చేరునురా
ఊహల పల్లకిలో ఊరేగించనా ఆశల వెల్లువై రాగం పలికించనా
మేఘాలకు నిచ్చెనె వేయనా ఆకాశపుతంచులె వంచనా
ఆ జాబిలె కిందకె దించనా నా కన్నెకూనా

ఊహల పల్లకిలో ఊరేగించనా ఆశల వెల్లువై రాగం పలికించనా
ఊహల పల్లకిలో ఊరేగించనా ఆశల వెల్లువై రాగం పలికించనా

చరణం :ఆశగా పల్లవించె పాటే నీవులే జీవితం తోడులేని మోడే కాదులే
కలిసుండే వేళలో కలతంటూ రాదులే వనవాసై పొదులే అడియాశే కాదులే
చిరు దివ్వె గొంతు ఇంక దారి చూపునులే
ఊహల పల్లకిలో ఊరేగించనా ఆశల వెల్లువై రాగం పలికించనా
మేఘాలకు నిచ్చెనె వేయనా ఆకాశపుతంచులె వంచనా
ఆ జాబిలె కిందకె దించనా నా కన్నెకూనా

ఊహల పల్లకిలో ఊరేగించనా ఆశల వెల్లువై రాగం పలికించనా
ఊహల పల్లకిలో ఊరేగించనా ఆశల వెల్లువై రాగం పలికించనా

చెలి

వర్షించే మేఘంలా నేనున్నా...
గానం : జీన్స్ శ్రీనివాస్
సంగీతం : హారిస్ జయరాజ్

పల్లవి :వర్షించే మేఘంలా నేనున్నా నీ ప్రేమే నాకొద్దని అన్నా
కళ్ళలొ కన్నీరొకటె మిగిలిందంటా యేనాడు రానంటా నీ వెంట
నా గతమంతా నె మరిచానే నె మరిచానే
నన్నింకా ఇంకా బాధించైకె
భామా భామా ప్రేమా గీమా వలదే

చరణం :నాటి వెన్నెల మళ్ళి రానేరాదు
మనసులో వ్యధ ఇక అణగదు
వలపు దేవిని మరువగ తరమా
హ ఆఅ......
ఆమని యెరుగని శూన్యవనమిది
నీవే నేనని నువ్వు పలుకుగ
కోటి పువ్వులై విరిసెను మనసే
చెలి సొగసు నన్ను నిలువగనీదే
వర్ణించమంటే భాషే లేదే
యదలోని బొమ్మ ఎదుటకు రాదే
మరిచిపోవే మనసా ఆ........ ఆ..

చరణం :చేరుకోమని చెలి పిలువగ
ఆశతో మది ఒక కలగని
నూరు జన్మల వరమై నిలిచే
ఓ చెలీ .............
ఒంటరి భ్రమ కల చెదిరిన
ఉండునా ప్రేమ అని తెలిసిన
సర్వ నాడులు కృంగవ చెలియా
ఒక నిముషమైన నిను తలువకనే
బ్రతికేది లేదు అని తెలుపుటెలా
మది మరిచిపోని మధురూహలనే
మరిచిపోవె మనసా...

బాలు

లోకాలే గెలవగ నిలిచిన...
గానం : చిత్ర,మల్లిఖార్జున్
సంగీతం : మణిశర్మ

పల్లవి :లోకాలే గెలవగ నిలిచిన స్నేహాల విలువలు తెలిసేన ఈ ప్రేమ సరిగమ నువ్వేగా
కాలాన్నే కదలక నిలిపిన ఆకాశం భూమిని కలిపిన ఏదైనా వెనకన నువ్వేగా
ఎన్నెన్నో వరములు కురిసిన గుండెల్లో వలపై యెగసిన ఈ ఆనందం నీ చిరునవ్వేగా
నీతోనే కలిసిన క్షణమున నీలోని అణువణువణువున నీవె నీవె నీవె నీవుగా

చరణం : యీ పూవ్వు కోరిందిరా ప్రేమాభిషేకాలనే
నా చూపు పంపిందిలే పన్నీటి మేఘాలనే
బుగ్గపై చిరు చుక్కవై జుట్టువై సిరిబొట్టువై నాతోనే నువ్వుండిపో
ఊపిరై యద చిలిపినై ఊపునై కనుచూపునై నీలోనే నేనుంటినే
నీ రామ చిలకను నేనై నా రామచంద్రుడు నీవై
కలిసి ఉంటె అంతే చాలురా

లోకాలే గెలవగ నిలిచిన స్నేహాల విలువలు తెలిసేన ఈ ప్రేమ సరిగమ నువ్వేగా
కాలాన్నే కదలక నిలిపిన ఆకాశం భూమిని కలిపిన ఏదైనా వెనకన నువ్వేగా

చరణం :ఈ రాధ బృందావనం సుస్వాగతం అందిరా
నా ప్రేమ సింహాసనం నీ గుండెలో ఉన్నదే
పక్కగా రారమ్మని కమ్మగా ముద్దిమ్మనీ ఎన్నాళ్ళు కోరాలి రా
ఎప్పుడు కనురెప్పలా చప్పుడై యదలోపల ఉంటూనె ఉన్నానుగా
సన్నాయి స్వరముల మధురిమ పున్నాగ పువ్వుల ఘుమ ఘుమ
అన్ని నీవై నన్నే చేర రా

లోకాలే గెలవగ నిలిచిన స్నేహాల విలువలు తెలిసేన ఈ ప్రేమ సరిగమ నువ్వేగా
కాలాన్నే కదలక నిలిపిన ఆకాశం భూమిని కలిపిన ఏదైనా వెనకన నువ్వేగా

అంతం,

ఎంతసేపైన...

గానం : చిత్ర
పల్లవి :ఎంతసేపైన ఎదురు చూపేన నా గతీ
ఎంతకీ రాడు ఏవిటోగాని సంగతి
లా..లా..ల ఈ వేళ ఈ చోటనీ రమ్మంది తానేననీ
ఈ వేళ ఈ చోటనీ రమ్మంది తానేననీ
బొత్తిగా మరిచిపోయాడు ఏవిటో

ఎంతసేపైన

పాపర పా పా....పాపర పా పా....

చరణం :ఎన్ని కళ్ళో కమ్ముకుంటున్నా హా అతనినేగా నమ్ముకుంటున్నా
వెక్కిరించే వేయిమందున్నా హా హ ఒక్కదాన్నే వేగి పోతున్నా
ఎన్నాళ్ళు ఈ యాతనా ఇట్టగె ఎదురీదనా
ఎన్నాళ్ళు ఈ యాతనా ఇట్టగె ఎదురీదనా
ఏలుకోడేవె నా రాజు చప్పునా హ హా

ఎంతసేపైన ఎదురు చూపేన నా గతీ
ఎంతకీ రాడు ఏవిటోగాని సంగతి
లా..లా..ల ఈ వేళ ఈ చోటనీ రమ్మంది తానేననీ
ఈ వేళ ఈ చోటనీ రమ్మంది తానేననీ
బొత్తిగా మరిచిపోయాడు ఏవిటో

చరణం :హా తోడులేని ఆడవాళ్ళంటే లా..ల..లా కోడేగాళ్ళ చూడలేరంటా
తోడేళ్ళే తరుముతు ఉంటే తప్పు కోను త్రోవలేకుందే లా.ల..ల
ఓ ఊరంత ఉబలాటమూ నా వెంటనే ఉన్నదే
ఓ ఊరంత ఉబలాటమూ నా వెంటనే ఉన్నదే
ఏవిలాభం గాలిలో చెప్పుకుంటే

ఎంతసేపైన ఎదురు చూపేన నా గతీ
ఎంతకీ రాడు ఏవిటోగాని సంగతి
లా..లా..ల ఈ వేళ ఈ చోటనీ రమ్మంది తానేననీ
ఈ వేళ ఈ చోటనీ రమ్మంది తానేననీ
బొత్తిగా మరిచిపోయాడు ఏవిటో

అనుకోకుండా ఒక రోజు

నీడల్లే తరుముతు ఉంది...

సంగీతం: కీరవాణి
రచన :కీరవాణి, గంగరాజు గుణ్ణం
గానం : శ్రేయా ఘోషల్

పల్లవి : నీడల్లే తరుముతు ఉంది… గతమేదో వెంటాడీ…
మౌనంగ పైబడుతుంది… ఉరుమేదొ ఉండుండీ…
శ్వాసల్లో ఉప్పెనై… చూపుల్లో చీకటై
దిక్కుల్లో శూన్యమై… శూన్యమై…

నీడల్లే తరుముతు ఉంది… గతమేదో వెంటాడీ…

చరణం : నిప్పు పై… నడకలో… తోడుగా… నువ్వుండగ…
ఒక బంధమే… బూడిదై… మంటలే మది నిండగా
నీ బాధ ఏ కొంచెమో… నా చెలిమితో తీరదా….
పీల్చే గాలినైనా… నడిచే నేలనైనా…
నమ్మాలో… నమ్మరాదో… తెలియనీ ఈ పయనంలో

నీడల్లే తరుముతు ఉంది… గతమేదో వెంటాడీ…
మౌనంగ పైబడుతుంది… ఉరుమేదొ ఉండుండీ…


చరణం : ఎందుకో… ఎప్పుడో… ఏమిటొ… ఎక్కడో…
బదులు లేని ప్రశ్నలే… నీ ఉనికినే ఉరి తీయగా…
భయమన్నదే పుట్టదా…ప్రతి ఊహతో పెరగదా…
పీల్చే గాలినైనా… నడిచే నేలనైనా…
నమ్మాలో… నమ్మరాదో… తెలియనీ పయనంలో

నీడల్లే తరుముతు ఉంది… గతమేదో వెంటాడీ…
మౌనంగ పైబడుతుంది… ఉరుమేదొ ఉండుండీ…
శ్వాసల్లో ఉప్పెనై… చూపుల్లో చీకటై
దిక్కుల్లో శూన్యమై… శూన్యమై…

అంతం

నీ నవ్వు చెప్పింది నాతో ...
గానం : S.P.బాలసుబ్రమణ్యం
రచన : సీతారామశాస్త్రి

పల్లవి :నీ నవ్వు చెప్పింది నాతో నేనెవ్వరో ఏమిటో
నీ నీడ చూపింది నాలో ఇన్నాళ లోటేమిటో
నీ నవ్వు చెప్పింది నాతో నేనెవ్వరో ఎమిటో
నీ నీడ చూపింది నాలో ఇన్నాళ లోటేమిటో

చరణం :నాకై చాచిన నీ చేతిలో
చదివాను నా నిన్న నీ
నాకై చాచిన నీ చేతిలో
చదివాను నా నిన్న నీ
నాతో సాగిన నీ అడుగులో చూశాను మన రేపు నీ
పంచేందుకే ఒకరు లేని బతుకెంత బరువో అనీ
ఏ తోడుకీ నోచుకోనినడకెంత అలుపో అనీ

చరణం :నల్లని నీ కను పాపలలో ఉదయాలు కనిపించనీ
నల్లని నీ కను పాపలలో ఉదయాలు కనిపించనీ
వెన్నెల పేరే వినిపించనీ నడి రేయి కరిగించనీ
నా పెదవిలో నువ్విలాగె చిరునవ్వు పుడుతుందనీ
నీ సిగ్గు నా జీవితాన తొలి ముగ్గు పెడుతుందనీ

చరణం : యెనాడైతే ఈ జీవితం రెట్టింపు బరువెక్కునో
యేనాడైతే ఈ జీవితం రెట్టింపు బరువెక్కునో
తనువు మనసు చెరి సగమని పంచాలి అనిపించునో
సరిగా అదే సుభముహూర్తం సంపూర్ణ మయ్యేందుకు
మనమే మరో కొత్త జన్మం పొందేటి బంధాలకు
ఊ లాల లాల...

నీ నవ్వు చెప్పింది నాతో నేనెవ్వరో ఏమిటో
నీ నీడ చూపింది నాలో ఇన్నాళ లోటేమిటో

Tuesday, April 22, 2008

7/G బృందావన కాలనీ

బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ చాలా Touching గా ఉంటుంది..పిక్చరైజేషన్ కూడ చాలా రియల్ గా ఉంటుంది...
I love this song...

గానం : శ్రేయా ఘోషల్
సంగీతం : యువన్ శంకర్ రాజా

పల్లవి :తలచి తలచి చూశా
తరలి దరికి వస్తా
నీకై నేను బ్రతికే ఉంటిని
ఓ... నీలో నన్ను చూసుకొంటిని
తెరిచి చూసి చదువువేళ
కాలి పోయే లేఖ రాశా
నీకై నేను బ్రతికే ఉంటిని
ఓ... నీలో నన్ను చూసుకుంటిని

చరణం : కొలువు తీరు తరువుల నీడ
చెప్పుకొనును మనకథనిపుడు
రాలిపొయిన పూల గంధమా ఆ...
రాక తెలుపు మువ్వల సడిని
తలచుకొనును దారులు ఎపుడు
పగిలిపొయిన గాజులు అందమా ఆ..
అరచేత వేడిని రేపే చెలియ చేయి నీ చేత
వొడిన వాలి కధలను చెప్ప రాసిపెట్టలేదూ
తొలి స్వప్నం చాలులే ప్రియతమా
కనులు తెరువుమా...

చరణం : మధురమైన మాటలు ఎన్నో
కలిసిపోవు నీ పలుకులలో
జగము కరుగు రూపే తరుగునా ఆ..
చెరిగి పోని చూపులు నన్ను
రేయి పగలు నిలుచును నీలో
నీదు చూపు నన్ను మరచునా ఆ..
వెంట వచ్చు నీడబింబం
వచ్చి వచ్చిపోవూ
కళ్ళ ముందు సాక్ష్యాలున్నా
తిరిగి నేను వస్తా
ఒక సారి కాదురా ప్రియతమా
ఎపుడూ పిలచినా...

స్వాతిముత్యం

మనసు పలికే మౌన గీతం...
గానం : జానకి,బాలసుబ్రమణ్యం
రచన : వేటూరి

పల్లవి :మనసు పలికే...మనసు పలికే
మౌన గీతం...మౌన గీతం
మనసు పలికే మౌన గీతం నీవే...
మమతలోలికే... మమతలోలికే
స్వాతిముత్యం...స్వాతిముత్యం...
మమతలోలికే స్వాతిముత్యం నీవే
అణువు అణువు ప్రణయ మధువు
అణువు అణువు ప్రణయ మధువు
తనువు సుమధనువు ఊ ఊ
మనసు పలికే మౌన గీతం నీవే...
మమతలోలికే స్వాతిముత్యం నీవే
చరణం : శిరసు పై నే గంగనై మరుల జలక లాడనీ
మరుల జలకాలాడనీ ఆ...
పదము నే నీగిరిజనై
పగలు రేయి వోదగనీ
పగలు రేయి వోదగనీ
హృదయ వేదనలో మధుర లానలలో
హృదయ వేదనలో మధుర లానలలో
వెలిగి పోని... రాగ దీపం...
వెలిగి పోని రాగ దీపం వేయి జన్మలు గా

మనసు పలికే మౌన గీతం నీవే...
మమతలోలికే స్వాతిముత్యం నీవే
చరణం :కాన రాని ప్రేమకే ఓనమాలు దిద్దనీ
ఓనమాలు దిద్దనీ ఆ...
పెదవి పై నీ ముద్దునై మోదటి తీపి అద్దనా
మొదటి తీపి....
లలితయామినివో కలల కౌముదివో
లలితయామినివో కలల కౌముదివో
కరిగిపోని కాలమంతా
కరిగిపోని కాల మంతా కౌగిలింతలుగా

మనసు పలికే మౌన గీతం నీవే...
మమతలోలికే స్వాతిముత్యం నీవే

Monday, April 21, 2008

అభినందన

ఎదుటా నీవే...ఎదలోనా నీవే ...
గానం : బాలసుబ్రమణ్యం
సంగీతం : ఇళయరాజా

పల్లవి :ఎదుటా నీవే… ఎదలోనా నీవే - 2
ఎటు చూస్తే అటు నీవే… మరుగైనా కావే...
ఎదుటా నీవే… ఎదలోనా నీవే

చరణం : మరుపే తెలియని నా హృదయం… తెలిసీ వలచుట తొలి నేరం
అందుకే ఈ గాయం…) - 2
గాయాన్నైనా మాననీవు హృదయన్నైనా వీడి పోవు
కాలం నాకు సాయం రాదు మరణం నన్ను చేరనీదు
పిచ్చివాణ్ణి కానీదు… అహహా… ఒహొహో… హుహు హూ హూ హూ…

ఎదుటా నీవే… ఎదలోనా నీవే - 2
ఎటు చూస్తే అటు నీవే… మరుగైనా కావే...
ఎదుటా నీవే… ఎదలోనా నీవే

చరణం : కలలకు భయపడి పోయాను…
నిదురకు దూరం అయ్యాను వేదన పడ్డానూ… 2
స్వప్నాలైతే క్షణికాలేగా… సత్యాలన్నీ నరకాలేగా
స్వప్నం సత్యమైతే వింత… సత్యం స్వప్నమయ్యేదుందా
ప్రేమకింత బలముందా… అహహా… ఒహొహూ… హుహు హు హు హూ…

ఎదుటా నీవే… ఎదలోనా నీవే - 2
ఎటు చూస్తే అటు నీవే… మరుగైనా కావే...
ఎదుటా నీవే… ఎదలోనా నీవే

Saturday, April 19, 2008

సాగర సంగమం

మౌనమేల నోయీ...
గానం: S.P.బాలసుబ్రమణ్యం, S.జానకి
సంగీతం: ఇళయరాజా
రచన : వేటూరి

పల్లవి : మౌనమేల నోయీ ఈ మరపు రాని రేయి
మౌనమేల నోయి ఈ మరపు రాని రేయి
ఎదలో వెన్నెలా వెలిగే కన్నులా
ఎదలో వెన్నెలా వెలిగే కన్నులా
తారాడే హాయిలో.....హా....
ఇంత మౌనమేల నోయి ఈ మరపు రాని రేయి

చరణం : పలికే పెదవీ వణికింది ఎందుకో
వణికే పెదవీ వెనకాల ఏమిటొ
కలిసే మనసులా,విరిసే వయసులా
కలిసే మనసులా,విరిసే వయసులా

నీలి నీలి ఊసులూ లేత గాలి బాసలూ
ఏమేమో అడిగినా
మౌన మేల నోయి ఈ మరపు రాని రేయి

చరణం : హిమమే కురిసే చందమామ కౌగిటా
సుమమే విరిసే వెన్నెలమ్మ వాకిటా
ఇవి ఏడడుగులా వలపూ మడుగులా
ఇవి ఏడడుగులా వలపూ మడుగులా

కన్నె ఈడు ఉలుకులూ కంటి పాప కబురులూ
ఎంతెంతో తెలిసినా

మౌన మేల నోయి ఈ మరపు రాని రేయి
ఇంత మౌనమేల నోయి ఈ మరపు రాని రేయి
ఎదలో వెన్నెలా వెలిగే కన్నులా
ఎదలో వెన్నెలా వెలిగే కన్నులా
తారాడే హాయిలో
ఇంత మౌనమేల నోయి ఈ మరపు రాని రేయి

గులాబి

ఈవేళలో నీవు...
గానం : సునీత
సంగీతం : శశిప్రీతం
రచన : సిరివెన్నెల

పల్లవి : ఈవేళలో నీవు ఏంచేస్తు ఉంటావో
అనుకుంటు ఉంటాను ప్రతి నిముషమూ నేను
నా గుండె ఏనాడో చేజారిపోయింది
నీ నీడగా మారి నా వైపు రానంది
దూరాన ఉంటూనే ఏ మాయ చేశావో
ఈవేళలో నీవు ఏంచేస్తు ఉంటావో
అనుకుంటు ఉంటాను ప్రతి నిముషమూ నేను

చరణం :నడిరేయిలో నీవు నిదురైన రానీఎవు
గడిచేదెలా కాలము...గడిచేదెలా కాలము
పగలైన కాసేపు పనిచేసుకోనీవు
నీ మీదనే ధ్యానము...నీమీదనే ధ్యానము

ఏవైపు చూస్తున్న నీ రూపె తోచింది
నువు కాక వేరేది కనిపించనంటూందిఈ ఇంద్రజాలాన్ని నీవేన చేసింది
నీ పేరులో ఏదో ప్రియమైన కైపుంది
నీ మాట వింటూనే ఏంతోచనీకుంది
నీ మీద ఆశేదో నను నిలువనీకుంది
మతి పోయి నేనుంటే నువు నవ్వుకుంటావు
ఈవేళలో నీవు ఏంచేస్తు ఉంటావో
అనుకుంటు ఉంటాను ప్రతి నిముషమూ నేను...

Friday, April 18, 2008

సైనికుడు

సొగసు చూడ తరమా...
గానం : శ్రేయ ఘోషల్
సంగీతం : హారిస్ జయరాజ్

పల్లవి : సొగసు చూడ తరమా అమ్మాయి చెంత చేరుకుంటే ప్రేమా
మనసునాపతరమా రమ్మంటూ నన్ను లాగుతుంటే ప్రేమా
నా కళ్ళల్లో వాకిళ్ళల్లో ఉయ్యాలలూగే ప్రేమా
సువ్వీ సువ్వి సువ్వాలమ్మా సిందులేసే సూడవమ్మా వయసునాపతరమా
సువ్వీ సువ్వి సువ్వాలమ్మా నాలో నేనూ లేనోయమ్మా ప్రేమ వింత వరమా

చరణం : ఓ చల్ల గాలీ ఆ నింగి దాటి ఈ పిల్లగాలివైపు రావా
ఊహల్లో తేలి నీ ఒళ్ళో వాలి నా ప్రేమ ఊసులాడనీవా
పాల నురుగుల పైన్ పరుగులు తీసి పాలుపంచుకవా
పూల మధురిమ కన్న మధురము కాదా ప్రేమ గాధ వినవా

చరణం : డోలారే డోలా డోలారే డోలా మోగింది చూడు గట్టి మేళా
బుగ్గే కందేలా సిగ్గేపడే లా నాకొచ్చెనమ్మా పెళ్ళికళా
మబ్బు పరుపుల మాటు మెరుపుల మేనా పంపెనమ్మ వాన
నన్ను వలచిన వాడు వరుడై రాగ ఆదమరిచిపోనా

Wednesday, April 16, 2008

చక్రం

చాలా ఇష్టమైన పాట
ఎన్నిసార్లు విన్నా వినాలనిపిస్తుంది...

ఒకే ఒక మాటా...
గానం,సంగీతం : చక్రి
రచన : సిరివెన్నెల

పల్లవి :ఒకే ఒక మాటా..మదిలోన దాగుంది మౌనంగా
ఒకే ఒక మాటా..పెదవోపలేనంత తీయంగా

నా పేరు నీ ప్రేమనీ..నా దారి నీ వలపనీ
నా చూపు నీ నవ్వనీ..నా ఊపిరే నువ్వనీ
నీకు చెప్పాలని..

ఒకే ఒక మాటా..మదిలోన దాగుంది మౌనంగా
ఒకే ఒక మాటా..పెదవోపలేనంత తీయంగా

చరణం :నేను అనీ..లేను అనీ..చెబితె ఏం చేస్తావూ
నమ్మననీ..నవ్వుకొనీ..చాల్లె పొమ్మంటావూ
నీ మనసులోని ఆశగా..నిలిచేది నేననీ
నీ తనువులోని స్పర్సగా..తగిలేది నేననీ
నీ కంటి మైమరపులో నను పోల్చుకుంటాననీ
తల ఆన్చి నీగుండెపై నా పేరు వింటాననీ
నీకు చెప్పాలని..

ఒకే ఒక మాటా..మదిలోన దాగుంది మౌనంగా
ఒకే ఒక మాటా..పెదవోపలేనంత తీయంగా

చరణం : నీ అడుగై నడవడమే..పయనమన్నది పాదం
నిను విడిచీ బతకడమే..మరణమన్నది ప్రాణం
నువు రాక ముందు జీవితం గురుతైన లేదనీ
నిను కలుసుకున్న ఆ క్షణం నను వదలి పోదనీ
ప్రతి ఘడియ ఓ జన్మగా..నే గడుపుతున్నాననీ
ఈ మహిమ నీదేననీ..నీకైన తెలుసా అనీ
నీకు చెప్పాలని..

ఒకే ఒక మాటా..మదిలోన దాగుంది మౌనంగా
ఒకే ఒక మాటా..పెదవోపలేనంత తీయంగా
నా పేరు నీ ప్రేమనీ..నా దారి నీ వలపనీ
నా చూపు నీ నవ్వనీ..నా ఊపిరే నువ్వనీ
నీకు చెప్పాలని..

ఒకే మాటా..
ఒకే ఒక మాటా..మదిలోన దాగుంది మౌనంగా
ఒకే ఒక మాటా..పెదవోపలేనంత తీయంగా

Friday, April 11, 2008

సప్తపది

గోవుల్లు తెల్లన గోపయ్య నల్లన
గానం : S.P.బాలసుబ్రమణ్యం,S.జానకి
పల్లవి : గోవుల్లు తెల్లన గోపయ్య నల్లన
గోధూళి ఎర్రన ఎందువలనా

చరణం : తెల్లావు కడుపులో కర్రావులుండవా...
కర్రావు కదుపునా ఎర్రావు పుట్టదా...
గోపయ్య ఆడున్నా గోపెమ్మ ఈడున్నా
గోధూళి కుంకుమై గోపెమ్మకంటదా
ఆ పొద్దు పొడిచేనా...
ఈ పొద్దు గడిచేనా...ఆ..ఆ..
ఎందువలనా అంటే అందువలనా...
అందువలనా అంటే దైవ ఘటనా..

గోవుల్లు తెల్లన గోపయ్య నల్లన
గోధూళి ఎర్రన ఎందువలనా

చరణం : పిల్లన గోవికి నిలువెల్ల గాయాలు...పాపం...
అల్లన మోవికి తాకితే గేయాలు..ఆ..ఆ..ఆ..
పిల్లన గోవికి నిలువెల్ల గాయాలు
అల్లన మోవికి తాకితే గేయాలు
ఆ మురళి మూగైనా ఆ పెదవి మోడైనా
ఆ గుందె గొంతులో ఈ పాట నిండదా
ఈ తడిని చూసేనా..ఆ.ఆ..
ఆకలిని చూసేనా..ఆ..ఆ
ఎందువలనా అంటే అందువలనా...
అందువలనా అంటే దైవ ఘటనా..

గోవుల్లు తెల్లన గోపయ్య నల్లన
గోధూళి ఎర్రన ఎందువలనా

నీ స్నేహం

చాలా ఇష్టమైన పాట.పిక్చరైజేషన్ కూడా చాలా నాచురల్ గా ఉంటుంది.
ఈపాటకు ఉష కు మొదటి సారి నంది అవార్డు వచ్చిందనుకుంటా...

చినుకు తడికి చిగురు తొడుగు పువ్వమ్మా
గానం : ఉష
సంగీతం : R.P.పట్నాయక్
రచన : సిరివెన్నెల

పల్లవి : చినుకు తడికి చిగురు తొడుగు పువ్వమ్మా ఆ ...
ఎవరి కనుల చిలిపి కలవు నువ్వమ్మా
మువ్వలే మనసు పడు పాదమా
ఊహలే ఉలికి పడు ప్రాయమా
హిందోళంలా సాగే అందాల సెలయేరమ్మా
ఆమని మధువనమా...ఆ..ఆ..

చినుకు తడికి చిగురు తొడుగు పువ్వమ్మా ఆ ...
ఎవరి కనుల చిలిపి కలవు నువ్వమ్మా

చరణం : పసిడి వేకువలు పండు వెన్నెలలు
పసితనాలు పరువాల వెల్లువలు
కలిపి నిన్ను మలిచాడో బ్రహ్మ...
స్వచ్చమైన వరిచేల సంపదలు
అచ్చతెనుగు మురిపాల సంగతులు
కళ్ళముందు నిలిపావె ముద్దుగుమ్మా
పాలకడలి కెరటాలవంటి నీ లేత అడుగు
తన ఎదను మీటి నేలమ్మ పొంగెనమ్మా...ఆ..ఆ..ఆ
ఆగని సంబరమా...ఆ..ఆ..ఆ..

చినుకు తడికి చిగురు తొడుగు పువ్వమ్మా ఆ ...
ఎవరి కనుల చిలిపి కలవు నువ్వమ్మా

చరణం : వరములన్ని నిను వెంటబెట్టుకుని
ఎవరి ఇంట దీపాలు పెట్టమని అడుగుతున్నవే కుందనాల బొమ్మా...
సిరుల రాణి నీ చేయి పట్టి శ్రీహరిగ మారునని రాసిపెట్టి
ఏ వరుని జాతకం వేచి ఉన్నదమ్మా....
అన్నమయ్య శృంగారకీర్తనం వర్ణనలకు ఆకారమైన
బంగారు చిలకవమ్మా....
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ కముని సుమ శరమా...ఆ.ఆ

చినుకు తడికి చిగురు తొడుగు పువ్వమ్మా ఆ ...
ఎవరి కనుల చిలిపి కలవు నువ్వమ్మా....

శంకరాభరణం

బ్రోచేవారెవరురా

సంగీతం : K.V.మహదేవన్
గానం :S.P. బాలసుబ్రమణ్యం,వాణీ జయరాం

పల్లవి :బ్రోచేవారెవరురా
నిను వినా..నిను వినా
రఘువరా ..రఘువరా
నను బ్రోచేవారెవరురా
నీ చరణాం భుజములునే
నీ చరణాం భుజములునే
విడజాల కరుణాల వాల

బ్రోచేవారెవరురా...ఆ..ఆ.ఆ.ఆ

చరణం : ఓ చతురా ననాది వందిత నీకు పరాకేలనయ్య
ఓ చతురా ననాది వందిత నీకు పరాకేలనయ్య...ఆ
ఓ చతురా న...నా...ది వందిత నీకు పరాకేలనయ్య...

నీ చరితము పొగడలేని నా చింత తీర్చి వరములిచ్చి వేగమే
సా సానీదపద నిస నినిదద పమ పాదమ గా మా
పాదాని సానీదపమ నీదాపమ
గమపద మగరిస సమా గమపద మాపదని
ససరిని నినిసదా దదనిపాద మపదని
సానిదప మగమనిదని పదమాపదని
సమా గరిస రిసానిదప సానీదపమ గామపదని

బ్రోచేవారెవరురా........

చరణం :సీతాపతీ నాపై నీకభిమానము లేదా
సీతాపతీ నాపై నీకభిమానము లేదా
వాతాత్మజార్చిత పాద నా మొరలను వినరాదా
భాసురముగ కరిరాజును బ్రోచిన వాసుదేవుడవు నీవు కదా
భాసురముగ కరిరాజును బ్రోచిన వాసుదేవుడవు నీవు కదా
భాసురముగ కరిరా...జును బ్రో...చిన వాసుదేవుడవు నీవు కదా......ఆ

నా పాతకమెల్ల పోగొట్టి గట్టిగ నా చేయి పట్టి విడువక
స సనిదపద నిస నినిదద పమ పాదమ గా మా
పదని సనీదపమ నెదాపమ
గమపద మగరిస సమా గమపద మాపదని
ససరిని నినిసదా దదనిపాద మపదని
సనిదప మగమనిదని పదమాపదని
సమా గరిస రిసానిదప సానీదపమ గామపదని

బ్రోచేవారెవరురా...... ఆ..ఆ..ఆ..ఆ

Wednesday, April 9, 2008

అభినందన

ప్రేమ లేదని ప్రేమించరాదనీ ...

గానం : బాలసుబ్రమణ్యం
సంగీతం : ఇళయరాజా
రచన : ఆత్రేయ
లా ల లాలల… లా లా ల లా లల
పల్లవి : ప్రేమ లేదని ప్రేమించరాదనీ - 2
సాక్ష్యమే నీవనీ నన్ను నేడు చాటనీ
ఓ ప్రియా… జొహారులూ…

ప్రేమ లేదని ప్రేమించరాదనీ - 2
సాక్ష్యమే నీవనీ నన్ను నేడు చాటనీ
ఓ ప్రియా… జొహారులూ…
లా ల లాలల… లా లా ల లా లల

చరణం : మనసు మాసిపోతే మనిషే కాడని
కటిక రాయికయినా కన్నీరుందని
వలపుచిచ్చు రగులుకుంటే ఆరిపోదని
గడియ పడిన మనసు తలుపు తట్టి చెప్పనీ
ఉసురు తప్పి మూగబోయి నీ ఊపిరీ - 2
మోడువారి నీడ తోడు లేకుంటినీ

ప్రేమ లేదని ప్రేమించరాదనీ - 2
సాక్ష్యమే నీవనీ నన్ను నేడు చాటనీ
ఓ ప్రియా… జొహారులూ…

చరణం : గురుతు చేరిపివేసి జీవించాలని
చెరప లేకపోతే మరణించాలని
తెలిసి కూడా చెయలేని వెర్రి వాడిని
గుండె పగిలిపోవు వరకు నన్ను పాడనీ
ముక్కలలో లెక్కలేని రూపాలలో - 2
మరల మరల నిన్ను చూసి రోదించనీ

ప్రేమ లేదని ప్రేమించరాదనీ - 2
సాక్ష్యమే నీవనీ నన్ను నేడు చాటనీ
ఓ ప్రియా… జొహారులూ…
లా ల లాలల… లా లా ల లా లల

అభినందన

అదే నీవు అదే నేను…

గానం : S.P.బాలసుబ్రమణ్యం
సంగీతం : ఇళయరాజా
రచన : ఆత్రేయ

పల్లవి : అదే నీవు అదే నేను… అదే గీతం పాడనా
కధైనా కలైనా కనులలో చూడనా
అదే నీవు అదే నేను… అదే గీతం పాడనా

చరణం : కొండా కోన గుండెల్లో… ఎండా వానలైనాము - 2
గువ్వా గువ్వా కౌగిళ్ళో… గూడౌచేసుకున్నాము
అదే స్నేహమో అదే మోహమో - 2
ఆదీ అంతం ఏదీ లేని గానం

అదే నీవు అదే నేను… అదే గీతం పాడనా
కధైనా కలైనా కనులలో చూడనా

చరణం : నిన్నా రేపు సందెల్లో… నీడై వుండమన్నావు - 2
కన్నీరైన ప్రేమల్లో… పన్నీరౌదామన్నావు
అదే బాసగా… అదే ఆశ గా - 2
ఎన్ని నాళ్ళు ఈ నిన్న పాటె పాడను
అదే నీవు అదె నేను… అదె గీతం పాడనా - 2
కధైనా కలైనా కనులలొ చూడనా
అదే నీవు అదే నేను… అదె గీతం పాడనా

శంకరాభరణం

రాగం తానం పల్లవి...
రచన : మైసూరు వేదవాచారి
సంగీతం : K.V.మహదేవన్
గానం :S.P. బాలసుబ్రమణ్యం,వాణీ జయరాం

పల్లవి : రాగం తానం పల్లవి - 2
నా మదిలోనె కదలాడి కదతేరమన్నవి - 2

రాగం తానం పల్లవి - 2
నాద వర్తులై వేద మూర్తులై - 2
రాగ కీర్తులై త్రిమూర్తులై
రాగం తానం పల్లవి

చరణం : క్రిష్ణా తరంగాల సారంగ రాగాలు
క్రిష్ణలీలా తరింగిణీ భక్తి గీతాలు
క్రిష్ణా తరంగాల సారంగ రాగాలు
క్రిష్ణలీలా తరింగిణీ భక్తి గీతాలు
సశ్యకేదారాల స్వరస గాంధారాలు - 2
సరసహృదయ క్షేత్ర విమల గాంధర్వాలు - 2
క్షీర సాగర శయన దేవ గాంధారిలొ ఆ - 2
నీ పద కీర్తన సేయగ ప మా ప ద ని

రాగం తానం పల్లవి

చరణం : శృతి లయలె జననీ జనకులుకాగ
భావాల రాగాల తాళాల తేలి - 2
శ్రీ చరణ మందార మధుపమునై వ్రాలి - 2
నిర్మల నిర్వాణ మధుధారలె బ్రోలి - 2
భరతాభి నయవెద ఆ......
భరతాభి నయవేద వ్రత దీక్షబూని
కైలాస సదన కాంభోజి రాగాన - 2
నీ పద నర్తన సేయగ ప దా ని


రాగం తానం పల్లవి...
నా మదిలోనె కదలాడి కదతేరమన్నవి
రాగం తానం పల్లవి...

శంకరాభరణం

దొరకునా ఇటువంటి సేవ...

రచన : మైసూరు వేదవాచారి
సంగీతం : K.V.మహదేవన్
గానం :S.P. బాలసుబ్రమణ్యం,వాణీ జయరాం

పల్లవి : దొరకునా ఇటువంటి సేవ
దొరకునా ఇటువంటి సేవ

నీపద రాజీవముల చేరు
నిర్వాణ సోపానమదిరోహణం సేయు త్రోవ...

చరణం : రాగాలనంతాలు నీవేయి రూపాలు
భవరోగ తిమిరాలు ఓకార్చు దీపాలు
నాదాత్మకుడవై...... నాలోనచెలగి....
నాదాత్మకుడవై...... నాలోనచెలగి....
నా ప్రాణ దీపమై ..నాలోన వెలిగి
నినుకొల్చు వేళా దేవాధి దేవా... దేవాధి దేవా..ఆ.ఆ.ఆ.ఆ

దొరకునా ఇటువంటి సేవ
దొరకునా ఇటువంటి సేవ

నీపద రాజీవముల చేరు
నిర్వాణ సోపానమదిరోహణం సేయు త్రోవ...

చరణం : ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసములు వాయులీనాలు
స్పందించు నవ నాడులే వీణా గానాలు
నడలు ఎదలోని సడులే మృదంగాలు
నాలోని జీవమై నాకున్న దైవమై వెలుగొందు వేళా
మహనుభావా..... మహనుభావా....

దొరకునా ఇటువంటి సేవ
దొరకునా ఇటువంటి సేవ

నీపద రాజీవముల చేరు
నిర్వాణ సోపానమదిరోహణం సేయు త్రోవ...

Tuesday, April 8, 2008

మరో చరిత్ర

విధి చేయు వింతలన్నీ..

గానం : వాణీ జయరాం
రచన : ఆత్రేయ
సంగీతం : విశ్వనాథన్

పల్లవి : విధి చేయు వింతలన్నీ..మతిలేని చేతలేననీ
విరహాన వేగిపోయే విలపించే కధలు ఎన్నో

విధి చేయు వింతలన్నీ..మతిలేని చేతలేననీ
విరహాన వేగిపోయే విలపించే కధలు ఎన్నో
విలపించే కధలు ఎన్నో

చరణం : ఎదురు చూపులూ ఎదను పిండగా..ఏళ్ళు గడిపెను శకుంతలా
విరహ బాధనూ మరచిపోవగా..నిదురపోయెను ఊర్మిళా
అనురాగమే నిజమనీ..మనసొకటి దాని ౠజువని
తుది జయము ప్రేమదేననీ..బలి అయినవీ బ్రతుకులెన్నో

విధి చేయు వింతలన్నీ..

చరణం : వలచి గెలిచీ కలలు పండిన జంటలేదీ ఇలలో..
కులము మతమూ ధనము బలమూ గొంతు కోసెను తుదిలో..
అది నేడు జరుగ రాదనీ..ఎడబాసి వేచినాము
మన గాధె యువతరాలకూ..కావాలీ మరో చరిత్రా !
కావాలీ మరో చరిత్రా

Saturday, April 5, 2008

నా ఆటోగ్రాఫ్...స్వీట్ మెమొరీస్

నువ్వంటే ప్రాణమనీ ...

గానం: విజయ్ ఏసుదాస్
సంగీతం : M.M.కీరవాణి
రచన : చంద్రబోస్

పల్లవి :నువ్వంటే ప్రాణమనీ నీతోనే లోకమనీ
నీ ప్రేమే లేకుంటే బ్రతికేది ఎందుకనీ
ఎవరికి చెప్పుకోను నాకు తప్పా
కన్నులకి కలలు లేవు నీరు తప్పా

నువ్వంటే ప్రాణమనీ నీతోనే లోకమనీ
నీ ప్రేమే లేకుంటే బ్రతికేది ఎందుకనీ
ఎవరికి చెప్పుకోను నాకు తప్పా
కన్నులకి కలలు లేవు నీరు తప్పా

చరణం : మనసూ ఉంది మమతా ఉంది..పంచుకొనే నువ్వు తప్ప
ఊపిరి ఉంది ఆయువు ఉంది...ఉండాలనే ఆశ తప్ప
ప్రేమంటేనే శాశ్వత విరహం అంతేనా
ప్రేమిస్తేనే సుధీర్గ నరకం నిజమేనా
ఎవరిని అడగాలి నన్ను తప్పా
చివరికి ఏమవాలి మన్ను తప్పా

నువ్వంటే ప్రాణమనీ నీతోనే లోకమనీ
నీ ప్రేమే లేకుంటే బ్రతికేది ఎందుకనీ...

చరణం :వెంటొస్తానన్నావు వెళొస్తానన్నావు..జంటై ఒకరి పంటై వెళ్ళావు
కరుణిస్తానన్నావు వరమిస్తానన్నావు..బరువై మెడకు వురివై పోయావు
దేవతలోనూ ద్రోహం ఉందని తెలిపావు
దీపం కూడా దహియిస్తుందని తేల్చావు
ఎవరిని నమ్మాలి నన్ను తప్పా
ఎవరిని నిందించాలి నిన్ను తప్పా

నువ్వంటే ప్రాణమనీ నీతోనే లోకమనీ
నీ తోడే లేకుంటే బ్రతికేది ఎందుకనీ
ఎవరికి చెప్పుకోను నాకు తప్పా
కన్నులకి కలలు లేవు నీరు తప్పా...

ఏ దివిలో విరిసిన పారిజాతమో...(కన్నెవయసు)

ఏ దివిలో విరిసిన పారిజాతమో...

గానం: ఎస్.పి.బాలసుబ్రమణ్యం
సంగీతం: సత్యం
రచన : దాశరధి

పల్లవి : ఏ దివిలో విరిసిన పారిజాతమో..ఏ కవిలో మెరిసిన ప్రేమగీతమో
నా మదిలో నీవై నిండిపోయెనే...
ఏ దివిలో విరిసిన పారిజాతమో..ఏ కవిలో మెరిసిన ప్రేమగీతమో

నీ రూపమే దివ్యదీపమై
నీ నవ్వులే నవ్యతారలై
నా కన్నుల వెన్నెల కాంతి నింపెనే

ఏ దివిలో విరిసిన పారిజాతమో..ఏ కవిలో మెరిసిన ప్రేమగీతమో

చరణం : పాలబుగ్గలను లేతసిగ్గులో పల్లవించగా రావే
నీలిముంగురులు పిల్లగాలితో ఆటలాడగా రావే
కాలి అందియలు ఘల్లుఘల్లుమన రాజహంసలా రావే

ఏ దివిలో విరిసిన పారిజాతమో..ఏ కవిలో మెరిసిన ప్రేమగీతమో

చరణం : నిదురమబ్బులను మెరుపుతీగవై కలలు రేపినది నీవే
బ్రతుకు వీణపై ప్రణయరాగములు ఆలపించినది నీవే
పదము పదములో మధువులూరగా కావ్యకన్యవై రావే

ఏ దివిలో విరిసిన పారిజాతమో..ఏ కవిలో మెరిసిన ప్రేమగీతమో

మరో చరిత్ర

ఈ పాట తో "గీతాంజలి" 50 పాటలు పూర్తి చేసుకుంది

ఏ తీగ పూవునో
గానం : పి.సుశీల, కమల్ హసన్
రచన : ఆత్రేయ
సంగీతం : విశ్వనాథన్

పల్లవి :ఏ తీగ పూవునో ఏ కొమ్మ తేటినో
కలిపింది ఏ వింత అనుబంధమౌనో

అప్పడియన్న ?
హ హ హ అర్ధం కాలేదా ?

ఏ తీగ పూవునో ఏ కొమ్మ తేటినో
కలిపింది ఏ వింత అనుబంధమౌనో
తెలిసీ తెలియని అబిమానమౌనో

చరణం : మనసు మూగది మాటలు రానిది
మమత ఒకటే అది నేర్చినది

ఆహా...అప్పడియా...
ఆ...పేద్ద అర్ధం అయినట్టు...

భాష లేనిది బంధమున్నది
మన ఇద్దరినీ జత కూర్చినది
మన ఇద్దరినీ జత కూర్చినది

ఏ తీగ పూవునో ఏ కొమ్మ తేటినో
కలిపింది ఏ వింత అనుబంధమౌనో
తెలిసీ తెలియని అబిమానమౌనో

చరణం : వయసే వయసును పలకరించినది
వలదన్నా అది నిలువకున్నది

హే... నీ రొంబ అళహా ఇరికే
హా..రొంబా? అంటే ?

ఎల్లలు ఏవీ వొల్లనన్నది
నీదీనాదోక లొకమన్నది
నీదీనాదోక లొకమన్నది

ఏ తీగ పూవునో ఏ కొమ్మ తేటినో
కలిపింది ఏ వింత అనుబంధమౌనో
తెలిసీ తెలియని అబిమానమౌనో

చరణం :తొలిచూపే నను నిలవేసినది
మారుమాపై అది కలవరించినది

నల్ల పొన్ను...అంటే నల్ల పిల్లా...

మొదటి కలయికే ముడివేసినది
తుదిదాకా ఇది నిలకడైనదీ
తుదిదాకా ఇది నిలకడైనది

ఏ తీగ పూవునో ఏ కొమ్మ తేటినో
కలిపింది ఏ వింత అనుబంధమౌనో
తెలిసీ తెలియని అబిమానమౌనో

నిన్నే పెళ్ళాడతా

కనుల్లో నీ రూపమే..
గానం: హరిహరన్,చిత్ర
సంగీతం : సందీప్ చౌతా

పల్లవి :కనుల్లో నీ రూపమే
గుండెల్లో నీ ధ్యానమే
నా ఆశ నీ స్నేహమే
నా శ్వాస నీ కోసమే
ఆ ఊసునీ తెలిపేందుకు నా భాష ఈ మౌనమే

కనుల్లో నీ రూపమే...గుండెల్లో నీ ధ్యానమే
నా ఆశ నీ స్నేహమే...నా శ్వాస నీ కోసమే

చరణం :మదిదాచుకున్న రహస్యాన్ని వెతికేటి నీ చూపు నాపేదెలా
నీ నీలికన్నుల్లో పడి మునకలేస్తున్న నా మనసు తేలేదెలా
గిలిగింత పెడుతున్న నీ చిలిపి తలపులతో ఎమో ఎలా వేగడం

కనుల్లో నీ రూపమే...గుండెల్లో నీ ధ్యానమే
నా ఆశ నీ స్నేహమే...నా శ్వాస నీ కోసమే

చరణం :అదిరేటి పెదవుల్ని బతిమాలుకున్నాను మదిలోని మాటేదనీ
తలవంచుకుని నేను తెగ ఎదురుచూసాను నీ తెగువ చూడాలనీ
చూస్తూనే వేళంత తెలవారి పోతుందో ఎమో ఎలా ఆపడం

కనుల్లో నీ రూపమే...గుండెల్లో నీ ధ్యానమే
నా ఆశ నీ స్నేహమే...నా శ్వాస నీ కోసమే
ఆ ఊసునీ తెలిపేందుకు నా భాష ఈ మౌనం !

కనుల్లో నీ రూపమే...గుండెల్లో నీ ధ్యానమే
నా ఆశ నీ స్నేహమే...నా శ్వాస నీ కోసమే

Tuesday, April 1, 2008

Mr.మేధావి

కళ్ళు కళ్ళతో కలలే చెబితే...

సంగీతం : చక్రి
రచన : కందికొండ
గానం: చిత్ర

పల్లవి : కళ్ళు కళ్ళతో కలలే చెబితే
మనసు మనసుపై అలలా పడితే

కళ్ళు కళ్ళతో కలలే చెబితే
మనసు మనసుపై అలలా పడితే
కొత్త కొత్తగా చిగురించేదే ప్రేమా !

చూపు చూపుతో చిరు ఢీ కొడితే
నవ్వు నవ్వుతో స్నేహం కడితే
నిన్న లేనిదీ నేడు చేరితే ప్రేమా !!

అందంగా అందంగా .. పెనవేస్తూ బంధంగా
చేస్తుందీ చిత్రంగా .. బ్రతుకంతా మధురంగా

మది వేగం పెరిగితె ప్రేమా
హృదిరాగం పలికితె ప్రేమా
ఎదలేకం ఐతే మౌనం తొలిప్రేమా !

దిల్ మే ప్యార్ హై .. మన్ మే ఇష్క్ హై

కళ్ళు కళ్ళతో కలలే చెబితే
మనసు మనసుపై అలలా పడితే
కొత్త కొత్తగా చిగురించేదే ప్రేమా !

ఉండదుగా .. నిదరుండదుగా .. మరి ఊహల వలనా
ఇక అల్లరులే శృతిమించెనుగా .. ప్రతి రేయిలో కలనా
ఇది అర్ధం కానీ మాయా .. ఏదో తీయని బాధా

చెప్పకనే చేరీ అది చంపేస్తుందీ మైకానా
స్వప్నాలే చల్లీ ఇది ముంచేస్తుంది స్వర్గానా

ఊహకు కల్పన ప్రేమా
మది ఊసుల వంతెన ప్రేమా
ఈ గుప్పెడు గుండెలో ఉప్పెన ఈ ప్రేమా !

దిల్ మే ప్యార్ హై .. మన్ మే ఇష్క్ హై

కళ్ళు కళ్ళతో కలలే చెబితే
మనసు మనసుపై అలలా పడితే
కొత్త కొత్తగా చిగురించేదే ప్రేమా !

తొందరగా వివరించాలీ ఈ తీయని దిగులూ
మరి ఒప్పుకుని అందించాలి తన నవ్వుతో బదులూ
సరికొత్తగ ఉందీ అంతా .. అరె ఎన్నడులేనీ వింతా

తానుంటే చాలూ వాసంతం నాకై వస్తుంది
ఆనందం అంతా దాసోహం నాకే అవుతుంది

ఇది గుసగుసలాడే ప్రేమ
నను త్వరపెడుతుంది ప్రేమ
తొలిసారిగ అందితె హాయే ఈ ప్రేమా !

కళ్ళు కళ్ళతో కలలే చెబితే
మనసు మనసుపై అలలా పడితే
కొత్త కొత్తగా చిగురించేదే ప్రేమా !

చూపు చూపుతో చిరు ఢీ కొడితే
నవ్వు నవ్వుతో స్నేహం కడితే
నిన్న లేనిదీ నేడు చేరితే ప్రేమా

Monday, March 31, 2008

చందమామ

నాలో ఊహలకు...

ఈ మధ్యనే ఈ సినిమా చూశాను,ఎప్పటిలాగానే కృష్ణ వంశీ మార్కు సాంప్రదాయం,మోడ్రెన్ లుక్ రెండూ ఉన్నాయి,సింధు నటన నచ్చింది.పాటలు కూడా బాగానే ఉన్నాయి.ఓవరాల్ గా బాగుంది...

సంగీతం: కె.ఎం.రాధాకృష్ణన్
గానం: ఆశా భోస్లే

పల్లవి :నాలో ఊహలకు
నాలో ఊసులకు అడుగులు నేర్పావూ
నాలో ఆశలకు
నాలో కాంతులకు నడకలు నేర్పావూ

పరుగులుగా ...
పరుగులుగా అవే ఇలా ఇవాళ నిన్నే చేరాయీ...
నాలో ఊహలకు..నాలో ఊసులకు అడుగులు నేర్పావూ...

చరణం : కళ్ళలో...మెరుపులే
గుండెలో...ఉరుములే
పెదవిలో...పిడుగులే
నవ్వులో...వరదలే

శ్వాసలోనా...పెనుతుఫానే... ప్రళయమవుతుంది ఇలా...

నాలో ఊహలకు నాలో ఊసులకు అడుగులు నేర్పావూ
నాలో ఆశలకు నాలో కాంతులకు నడకలు నేర్పావు

చరణం : మౌనమే...విరుగుతూ
బిడియమే...ఒరుగుతూ
మనసిలా...మరుగుతూ
అవధులే...కరుగుతూ
నిన్ను చూస్తూ,ఆవిరవుతూ... అంతమవ్వాలనే...

నాలో ఊహలకు నాలో ఊసులకు అడుగులు నేర్పావూ
నాలో ఆశలకు నాలో కాంతులకు నడకలు నేర్పావూ

పరుగులుగా ...
పరుగులుగా అవే ఇలా ఇవాళ నిన్నే చేరాయీ...

నాలో ఊహలకు...నాలో ఊసులకు అడుగులు నేర్పావూ...
నాలో ఆశలకు నాలో కాంతులకు నడకలు నేర్పావూ

జై

ఎన్ని ఆశలో..
గానం : శ్రేయ ఘోషల్
సంగీతం : అనూప్ రుబెన్స్
రచన : కులశేఖర్

పల్లవి : ఎన్ని ఆశలో చిన్ని గుండెలోనా
ఎంత అల్లరో మల్లె మనసులోనా
తీయనీ బాధ ఏమిటో
ఆపినా ఆగదేమిటో
ఉన్నమాటలే రాని వేళలో కొత్త మాటకై తొందరెమిటో
తెలుసునా చిలిపి ప్రాయమా
చరణం : గుండె గూటిలోనా నా కంటి పాపలోనా
చెప్పలేని సిగ్గులెందుకో
కొంటె ఊసులోనా ఈ కొత్త హాయిలోనా
పైట కొంగు జారెనెందుకో
గాలి అలలపైన ఉయ్యాలలూగుతున్న
మాట తాని నేను ఈ పాట పాడుతున్నా
ఎందుకోసమో ఎవరికోసమో తెలుసునా చిలిపి ప్రాయమా

ఎన్ని ఆశలో చిన్ని గుండెలోనా
ఎంత అల్లరో మల్లె మనసులోనా

చరణం : ఎన్ని రోజులైన ఈ వింత మోజు లోనా
ఆకలంటూ ఉండదేమిటో
ఎన్ని రాత్రులైనా ఎంత మాత్రమైనా
కంటి రెప్ప వాలదెందుకో
మూగ సైగలోనా మోగింది మౌన వీణ
పాల గుండె లోన పున్నాగ పూల వాన
ఎందుకోసమో ఎవరికోసమో తెలుసునా చిలిపి ప్రాయమా

ఎన్ని ఆశలో చిన్ని గుండెలోనా
ఎంత అల్లరో మల్లె మనసులోనా
తీయనీ బాధ ఏమిటో
ఆపినా ఆగదేమిటో
ఉన్నమాటలే రాని వేళలో కొత్త మాటకై తొందరెమిటో
తెలుసునా చిలిపి ప్రాయమా

శివ 2006

అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఇళయరాజా సంగీతానికీ మొదటి స్థానమే...

ఏ ఊహలోనో తేలానేమో !
గానం: శ్రేయా ఘోషల్ , విజయ్ ప్రకాష్
సంగీతం : ఇళయరాజా

ఏ ఊహలోనో తేలానేమో
ఓ వింత లోకం చేరానేమో
నా కళ్ళలో మెరిసే కాంతులూ
ఇన్నాళ్ళలో లేవే ఎన్నడూ
ఈ క్షణం ఇదేమిటో మాయో హాయో తేలని

ఏ ఊహలోనో తేలానేమో
ఓ వింత లోకం చేరానేమో

మనకేం తెలుసు సమయం ఎటు పోయిందో
మురిసే మనసు అడగదు ఏమయిందో
మనకేం తెలుసు సమయం ఎటు పోయిందో
మురిసే మనసు అడగదు ఏమయిందో

నీలాల నీకళ్ళ లోతుల్లో మునిగాక తేలేది ఎలాగో మరి
వేవేల వర్ణాల తారల్ని తాకందే ఆగేనా ఈ అల్లరీ
ప్రియమైన బంధం బిగించే వేళలో
జతలోన అందం తరించే లీలలో
ఈ నేల పొంగి ఆ నింగి వంగి హద్దేమి లేనట్టు ముద్దాడుకున్నట్టు !

ఏ ఊహలోనో తేలానేమో
ఓ వింత లోకం చేరానేమో

నీలో నాలో ..ఆ .. ఆ
నీలో నాలో కరగని తలపుల దాహం
నువ్వో నేనో తెలియని ముడిపడు మోహం
నీలో నాలో కరగని తలపుల దాహం
నువ్వో నేనో తెలియని ముడిపడు మోహం

అణువు అణువు నిలువెల్ల రగిలించి కరిగించు కౌగిళ్ళలో
తాపాల దీపాలు వెలిగించి వెతకాలి నాలోని నువ్వెక్కడో
ఏ సూర్యుడో మనని లేపే లోపుగా
ఈ లోకమే మరిచి పోదాం కైపుగా
ఏ కంటిచూపు ఈ జంట వైపు రాలేని చోటేదో రమ్మంది లెమ్మంటు !

ఏ ఊహలోనో తేలానేమో
ఓ వింత లోకం చేరానేమో
నా కళ్ళలో..
నా కళ్ళలో మెరిసే కాంతులూ
ఇన్నాళ్ళలో..
ఇన్నాళ్ళలో లేవే ఎన్నడూ
ఈ క్షణం ఇదేమిటో మాయో హాయో తేలని

ఏ ఊహలోనో తేలానేమో
ఓ వింత లోకం చేరానేమో

పంతులమ్మ

మానసవీణా మధుగీతం...
సంగీతం: రాజన్-నాగేంద్ర
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: ఎస్.పి.బాలసుబ్రమణ్యం, పి.సుశీల

పల్లవి : మానసవీణా మధుగీతం
మన సంసారం సంగీతం
సాగర మధనం అమృత మధురం
సంగమ సరిగమ స్వర పారిజాతం

మానసవీణా మధుగీతం
మన సంసారం సంగీతం
సంసారం సంగీతం

చరణం : యే రాగమో ఏమో మన అనురాగం వలపు వసంతానా హృదయ పరాగం
ఆ.. ఆ
ఆ.. ఆ
యే రాగమో ఏమో మన అనురాగం వలపు వసంతానా హృదయ పరాగం
ఎదలోయలలో నిదురించిన నా కోరిక పాడే కోయిల గీతం
శతవసంతాల దశ దిషాంతాల సుమ సుగంధాల బ్రహ్మార నాదాల
కుసుమించు నీ అందమే విరిసింది అరవిందమై కురిసింది మకరందమే

మానసవీణా మధుగీతం
మన సంసారం సంగీతం
సంసారం సంగీతం

చరణం : జాబిలి కన్నా నా చెలి మిన్నా పులకింతలకే పూచిన పొన్నా
కానుకలేమి నేనివ్వగలను కన్నుల కాటుక నేనవ్వగలను
పాల కడలిలా వెన్నెల పొంగింది పూల పడవలా నా తనువూగింది
ఏ మల్లెల తీరాల నిను చెరగలనో
మనసున మామతై కడతేరగలనూ

మానసవీణా మధుగీతం
మన సంసారం సంగీతం
సంసారం సంగీతం

కురిసే దాకా అనుకోలేదు శ్రావణ మేఘమనీ
తడిసే దాకా అనుకోలేదు తీరని దాహమనీ
కలిసే దాకా అనుకోలేదు తీయని స్నేహమనీ

మానసవీణా మధుగీతం
మన సంసారం సంగీతం
సాగర మధనం అమృత మధురం
సంగమ సరిగమ స్వర పారిజాతం

మానసవీణా మధుగీతం
మన సంసారం సంగీతం
సంసారం సంగీతం
సంసారం సంగీతం

Friday, March 28, 2008

గాయం

అలుపన్నది ఉందా..

గానం: చిత్ర
సంగీతం: శ్రీ
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి

పల్లవి : అలుపన్నది ఉందా..ఎగిరే అలకు..ఎదలోని లయకు
అదుపన్నది ఉందా..కలిగే కలకు..కరిగే వరకు
మెలికెలు తిరిగే నది నడకలకు
మరి మరి ఉరికే మది తలపులకు
లల లలా లలలలలా

అలుపన్నది ఉందా..ఎగిరే అలకు..ఎదలోని లయకు
అదుపన్నది ఉందా..కలిగే కలకు..కరిగే వరకు

చరణం : నాకోసమే చినుకై కరిగి ఆకాశమే దిగదా ఇలకు
నా సేవకే సిరులే చిలికి దాసోహమే అనదా వెలుగు
అరారు కాలాల అందాలు బహుమతి కావా నా ఊహలకు
కలలను తేవా నా కన్నులకు
లల లలా లలలలలా

అలుపన్నది ఉందా..ఎగిరే అలకు..ఎదలోని లయకు
అదుపన్నది ఉందా..కలిగే కలకు..కరిగే వరకు

చరణం : నీ చూపులే తడిపే వరకు ఏమైనదో నాలో వయసు
నీ ఊపిరే తగిలే వరకు ఎటు ఉన్నదో మెరిసే సొగసు
ఏడేడు లోకాల ద్వారాల తలుపులు తెరిచే తరుణం కొరకు
ఎదురుగ నడిచే తొలి ఆశలకు
లల లలా లలలలలా

అలుపన్నది ఉందా..ఎగిరే అలకు..ఎదలోని లయకు
అదుపన్నది ఉందా..కలిగే కలకు..కరిగే వరకు
మెలికెలు తిరిగే నది నడకలకు
మరి మరి ఉరికే మది తలపులకు
లల లలా లలలలలా

నువ్వు నేను ప్రేమ

ప్రేమించే ప్రేమవా
గానం : శ్రేయ ఘోషల్
సంగీతం : A.R.రెహమాన్

పల్లవి : ప్రేమించే ప్రేమవా,ఊరించే ఊహవా,
ప్రేమించే ప్రేమవా పూవల్లే పుష్పించే,
నే నేనా అడిగా నన్ను నేనే,
నే నీవే హృదయం అన్నదే,
ప్రేమించే ప్రేమవా,ఊరించే ఊహవా,
ప్రేమించే ప్రేమవా పూవల్లే పుష్పించీ,

రంగు రంగోలి కోరింది నువుపెట్టే
రంగే పెట్టిన మేఘం విరిసి గాజుల సవ్వడి ఘల్ ఘల్,
రంగు రంగోలి కోరింది నువుపెట్టి
రంగే పెట్టిన మేఘం విరిసి
సుందరి,వందరి,చిందల ,వందల,చల్లని పున్నమి వెన్నల విందుల.

చరణం : పూవై నే పుస్తున్నా నీ పరువంగానే పుడతా,
మధుమాసపు మల్లెల మాటలు రగిలించే ఉసురే,
నీవే నా మదిలో ఆడ నేనే నీ మతమై రాగా,
నా నాడుల నీ రక్తం నడకల్లో నీ శబ్దం .... ఉందేమో,
తోడే దొరకని రోజు విల విల లాడేఒంటరి వీనం ..మ్మ్..,

ప్రేమించే ప్రేమవా,ఊరించే ఊహవా,
ప్రేమించే ప్రేమవా పూవల్లే పుష్పించే,
నే నేనా అడిగా నన్ను నేనే,
నే నీవే హృదయం అన్నదే

చరణం : నెల నెల వేడుక అడిగి నెలవంకల గుడి కడదమ,
నా పొదరింటికి వేరే అతిధులు రాతరమా ఆ...,
తుమ్మెద తేనెలు తేలె నీ మదిలో చోటిస్తావ,
నీ ఒదిగే ఎద పై ఎవరొ నిదురించ తరమా ఆ,
నీవే సంద్రం చేరి గల గల పారీ నది తెలుసా..,

ప్రేమించే ప్రేమవా,ఊరించే ఊహవా,
ప్రేమించే ప్రేమవా పూవల్లే పుష్పించీ,
నీ నేనా అడిగా నన్ను నేనే,
నీ నీవే హృదయం ఆనాడే,
ప్రేమించే ప్రేమవా,ఊరించే ఊహవా,
ప్రేమించే ప్రేమవా పూవల్లే పుష్పించీ,

రంగు రంగోలి కోరింది నువు పెట్టే
రంగే పెట్టిన మేఘం విరిసి గాజుల సవ్వడి ఘల్ ఘల్,
రంగు రంగోలి కోరింది నువుపెట్టి
రంగే పెట్టిన మేఘం విరిసి
సుందరి,వందరి,చిందల ,వందల,చల్లని పున్నమి వెన్నల విందుల.

అంతఃపురం

అసలేం గుర్తుకురాదు ...

గానం :చిత్ర
సంగీతం :ఇళయరాజా

పల్లవి : అసలేం గుర్తుకురాదు నా కన్నులముందు నువ్వు ఉండగా
అసలేం తోచదు నాకు ఓ నిమిషం పాటు నిన్ను చూడకా
నీలో ఉందీ నా ప్రాణం ...అది నీకు తెలుసునా
ఉన్నా నేనూ నీకోసం ...నువ్వు దూరమైతె బతకగలనా

ఏం గుర్తుకురాదు నా కన్నులముందు నువ్వు ఉండగా
అసలేం తోచదు నాకు ఓ నిమిషం కూడ నిన్ను చూడకా

చరణం : గోరువెచ్చని ఊసుతో చిన్నబుచ్చకనీ .. వినిపించనీ
ఆకుపచ్చని ఆశతో నిన్ను చుట్టుకుని .. చిగురించనీ
అల్లుకోమని గిల్లుతున్నది చల్ చల్లని గాలి
తెల్లవారులు అల్లలరల్లరి సాగించాలి
ఏకమయె ... ఏకమయె ఏకాంతం లోకమయె వేళ
అహ జంట ఊపిరి వేడికి మరిగింది వెన్నెలా !

అసలేం గుర్తుకురాదు నా కన్నులముందు నువ్వు ఉండగ
అసలేం తోచదు నాకు ఓ నిమిషం కూడ నిన్ను చూడక
నీలో ఉందీ నా ప్రాణం .. అది నీకు తెలుసునా
ఉన్నా నేనూ నీకోసం .. నువ్వు దూరమైతె బతకగలనా

ఏం గుర్తుకురాదు నా కన్నులముందు నువ్వు ఉండగా
అసలేం తోచదు నాకు ఓ నిమిషం కూడ నిన్ను చూడకా

చరణం : కంటిరెప్పల చాటుగా నిన్ను దాచుకుని .. బంధించనీ
కౌగిలింతల సీమలో కోట కట్టుకుని .. కొలువుండనీ
చెంత చేరితె చేతి గాజులు .. చేసే గాయం
జంట మధ్యన సన్నజాజులు .. హాహాకారం
మళ్ళీ మళ్ళీ ..
మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ రోజూ రమ్మన్నా రాదేమో
నిలవనీ చిరకాలమిలాగే ఈ క్షణం

అసలేం గుర్తుకురాదు నా కన్నులముందు నువ్వు ఉండగా
అసలేం తోచదు నాకు ఓ నిమిషం కూడ నిన్ను చూడకా
నీలో ఉందీ నా ప్రాణం .. అది నీకు తెలుసునా
ఉన్నా నేనూ నీకోసం .. నువ్వు దూరమైతె బతకగలనా

ఏం గుర్తుకురాదు నా కన్నులముందు నువ్వు ఉండగా
అసలేం తోచదు నాకు ఓ నిమిషం కూడ నిన్ను చూడకా

Thursday, March 27, 2008

పదహారేళ్ళ వయసు

సంగీతం : చక్రవర్తి
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : S.జానకి

పల్లవి : సిరిమల్లె పువ్వా
సిరిమల్లె పువ్వా సిరిమల్లె పువ్వా...చిన్నారి చిలకమ్మా
నా వాడు ఎవరే నా తోడు ఎవరే...ఎన్నాళ్ళకొస్తాడే
సిరిమల్లె పువ్వా...

చరణం : తెల్లారబోతుంటీ నా కల్లోకి వస్తాడే
కళ్ళరా చూదామంటే నా కళ్ళు మూస్తాడే
ఆ అందగాడు నా ఈడు జోడు ఏడే
ఈ సందె కాడ నా చందమామ రాడే
చుక్కల్లారా దిక్కులుదాటి వాడెన్నాళ్ళకొస్తాడో

సిరిమల్లె పువ్వా...
సిరిమల్లె పువ్వా... సిరిమల్లె పువ్వా...చిన్నారి చిలకమ్మ
నా వాడు ఎవరే నా తోడు ఎవరే..ఎన్నాళ్ళకొస్తాడే

చరణం : కొండల్లో కోనల్లో కూ యన్న ఓ కోయిలా
ఈ పూల వానల్లో ఝుమ్మన్న ఓ తుమ్మెదా
వయసంతా వలపై మనసే మైమరపై ఊగేనే
పగలంతా దిగులు రేయంతా వగలు రేగేనే
చుక్కల్లారా దిక్కులుదాటి వాడెన్నాళ్ళకొస్తాడో...

సిరిమల్లె పువ్వా...
సిరిమల్లె పువ్వా... సిరిమల్లె పువ్వా...చిన్నారి చిలకమ్మ
నా వాడు ఎవరే నా తోడు ఎవరే..ఎన్నాళ్ళకొస్తాడే

Friday, March 7, 2008

రోజా

గానం :బాలసుబ్రమణ్యం
సంగీతం : రెహమాన్

పల్లవి : నా చెలి రోజావే నాలో వున్నావే నిన్నే తలచేనే నేనే
నా చెలి రోజావే నాలో వున్నావే నిన్నే తలచేనే నేనే
కళ్ళల్లో నీవే కన్నీటా నీవే
కనుమూస్తే నీవే ఎదలోనిండేవే
కనిపించవో అందించవో తోడు
నా చెలి రోజావే నాలో వున్నావే నిన్నే తలచేనే నేనే

చరణం : గాలి నన్ను తాకినా నిన్ను తాకు ఙ్ఞాపకం
గులాబీలు పూసినా చిలిపి నవ్వు ఙ్ఞాపకం
అలలు పొంగి పారితే చెలియ పలుకు ఙ్ఞాపకం
మేఘమాల సాగితే మోహ కథలు ఙ్ఞాపకం
మనసు లేకపోతే మనిషి ఎందుకంటా
నీవులేకపోతే బతుకు దండగంటా
కనిపించవో అందించవో తోడు
నా చెలి రోజావే నాలో వున్నావే నిన్నే తలచేనే నేనే
నా చెలి రోజావే నాలో వున్నావే నిన్నే తలచేనే నేనే
కళ్ళల్లో నీవే కన్నీటా నీవే
కనుమూస్తే నీవే ఎదలోనిండేవే
కనిపించవో అందించవో తోడు

చరణం : చెలియ చెంత లేదులే చల్లగాలి ఆగిపో
మమత దూరమాయెనే చందమమ దాగిపో
కురుల సిరులు లేవులే పూలవనం వాడిపో
తోడు లేదు గగనమా చుక్క లాగ రాలిపో
మనసులోని మాట ఆలకించలేవా
వీడిపోని నీడై నిన్ను చేరనీవా
కనిపించవో అందించవో తోడు

నా చెలి రోజావే నాలో వున్నావే నిన్నే తలచేనే నేనే
నా చెలి రోజావే నాలో వున్నావే నిన్నే తలచేనే నేనే
కళ్ళల్లో నీవే కన్నీటా నీవే
కనుమూస్తే నీవే ఎదలోనిండేవే
కనిపించవో అందించవో తోడు

ఇందిర

గానం : హరిణి
సంగీతం : A.R.రెహమాన్

పల్లవి : లాలీ లాలీ అను రాగం పాడుతుంటే
ఎవరూ నిదురపోరే...చిన్నపోదా మరీ చిన్ని ప్రాణం
కాసే వెన్నెలకు వీచే గాలులకు హృదయం కుదుటపడదే
అంతచేదా మరీఎ వేణు గానం
కళ్ళు మేలుకుంతే కాలమాగుతుందా భారమైన మనసా....
ఆ పగటి బాధలన్ని మరచిపోవుటకె ఉంది కద ఈ ఏకాంత వేళా...

చరణం : ఎటో పోయేటి నీలి మేఘం,వర్షం చిలికి వెళ్ళదా
ఏదో అంటుంది కోయిల పాట,రాగం ఆలకించదా
అన్ని వైపులా మధువనం,..పూలుపూయదా అనుక్షణం...
అణువణువునా జీవితం అందజేయదా అమృతం

లాలీ లాలీ అను రాగం పాడుతుంటే
ఎవరూ నిదురపోరే...చిన్నపోదా మరీ చిన్ని ప్రాణం
కాసే వెన్నెలకు వీచే గాలులకు హృదయం కుదుటపడదే
అంతచేదా మరీఎ వేణు గానం
కళ్ళు మేలుకుంతే కాలమాగుతుందా భారమైన మనసా....
ఆ పగటి బాధలన్ని మరచిపోవుటకె ఉంది కద ఈ ఏకాంత వేళా...

Tuesday, January 22, 2008

శ్రీవారికి ప్రేమలేఖ

మనసా తుళ్ళి పడకే...
గానం : ఎస్.జానకి
సంగీతం : రమేష్ నాయుడు
రచన : వేటూరి


పల్లవి : మనసా తుళ్ళి పడకే అతిగా ఆశ పడకే
అతనికి నీవూ నచ్చావొ లేదో
ఆ శుభ ఘడియా వచ్చేనొ రాదో
తొందర పడితే అలుసే మనసా తెలుసా...

మనసా తుళ్ళి పడకేఅతిగా ఆశ పడకే

చరణం : ఏమంత అందాలు కలవనీ...
వస్తాడు నిన్ను వలచీ
ఏమంత సిరి వుంది నీకనీ.. మురిసేను నిన్ను తలచీ
చదువా పదవా ఏముంది నీకు
తళుకూ కులుకూ ఏదమ్మ నీకు
శృతి మించకే నీవు మనసా...


మనసా తుళ్ళి పడకేఅతిగా ఆశ పడకే
అతనికి నీవూ నచ్చావొ లేదో
ఆ శుభ ఘడియా వచ్చేనొ రాదో
తొందర పడితే అలుసే మనసా తెలుసా
మనసా తుళ్ళి పడకేఅతిగా ఆశ పడకే


చరణం : ఏనోము నోచావు నీవనీ....
దొరికేను ఆ ప్రేమ ఫలమూ
ఏ దేవుడిస్తాడు నీకనీ.. అరుదైన అంత వరమూ
మనసా వినవే మహ అందగాడు
తనుగా జతగా మనకంది రాడు
కలలాపవే కన్నె మనసా


మనసా తుళ్ళి పడకేఅతిగా ఆశ పడకే
అతనికి నీవూ నచ్చావొ లేదో
ఆ శుభ ఘడియా వచ్చేనొ రాదో
తొందర పడితే అలుసే మనసా తెలుసా
మనసా తుళ్ళి పడకేఅతిగా ఆశ పడకే........

శ్రీవారికి ప్రేమలేఖ

తొలిసారి మిమ్మల్ని...
గానం : ఎస్.జానకి
సంగీతం : రమేష్ నాయుడు
రచన : వేటూరి

శ్రీమన్ మహారాజ మార్తాండ తేజా
త్రియానంద భోజామీ శ్రీచరణాంభోజములకు
ప్రేమతో నమస్కరించి.. మిము వరించి....
మీ గురించిఎన్నో కలలు గన్న కన్నె బంగారు భయముతో.....
భక్తితో.. అనురక్తితోసాయంగల విన్నపములూ....
సంధ్యారాగం చంద్రహారతి పడుతున్న వేళ

మసక చీకటి మధ్యమావతి పాడుతున్న వేళ
ఓ శుభ ముహూర్తాన....
తొలిసారి మిమ్మల్ని చూసింది మొదలు
కదిలాయి మదిలోన ఎన్నెన్నో కధలూ.....ఎన్నెన్నో కధలూ
జో అచ్యుతానంద జో జో ముకుందా
లాలి పరమానంద రామ గోవిందా జో జో....
నిదుర పోని కనుపాపలకు జోల పాడలేక
ఈల వేసి చంపుతున్న ఈడునాపలేక
ఇన్నాళ్ళకు రాస్తున్నా ......ప్రేమ లేఖ

తొలిసారి మిమ్మల్ని చూసింది మొదలు
కదిలాయి మదిలోన ఎన్నెన్నో కధలూ.. ఎన్నెన్నో కధలూ


ఏ తల్లి కుమారులో తెలియదు గాని
ఎంతటి సుకుమారులో తెలుసు నాకూ
ఎంతటి మగధీరులో తెలియలేదు గాని
నా మనసును దోచిన చోరులు మీరూ
వలచి వచ్చిన వనితను చులకన చేయక
తప్పులుంటె మన్నించి ఒప్పులుగా భావించీ
చప్పున బదులివ్వండీ.. చప్పున బదులివ్వండి

తొలిసారి మిమ్మల్ని చూసింది మొదలు
కదిలాయి మదిలోన ఎన్నెన్నో కధలూ.. ఎన్నెన్నో కధలూ
తలలోన తురుముకున్న తుంటరి మల్లే
తలపులలో ఎన్నెన్నో మంటలు రేపే....
ఆ అబ్బా...సూర్యుడి చుట్టూ తిరిగే భూమికి మల్లే
నా ఊర్పుల నిట్టూర్పుకు జాబిలి వాడే..
ఆ ఆ..మీ జతనే కోరుకుని లతలాగా అల్లుకునే
నాకు మీరు మనసిస్తే ఇచ్చినట్టు మాటిస్తే
ఇప్పుడే బదులివ్వండీ.. ఇప్పుడే బదులివ్వండి

తొలిసారి మిమ్మల్ని చూసింది మొదలు
కదిలాయి మదిలోన ఎన్నెన్నో కధలూ.. ఎన్నెన్నో కధలూ

Saturday, January 5, 2008

పెళ్ళిపుస్తకం

బాపు సినిమాలన్నా,బొమ్మలన్నా చాలా ఇష్టం...
ఈ సినిమాలో ప్రతీ పాటా ప్రతీపదం వేటూరి గారు ఎంతో అందంగా రాసారు...,
ముఖ్యంగా ఈపాట....

సరికొత్త చీర.....
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రమణ్యం
సంగీతం : K.V.మహదేవన్


పల్లవి : సరికొత్త చీర ఊహించినాను
సరదాల సరిగంచు నేయించి నాను
మనసూ మమత....
పడుగూ పేక చీరలో చిత్రించి నాను
ఇది ఎన్నో కలల కలనేత....
నా వన్నెల రాశికీ సిరి జోత
నా వన్నెల రాశికీ సిరి జోతా...

చరణం : ముచ్చట గొలిపే మొగలి పొత్తుకు....
ముళ్ళూ వాసన ఒక అందం
అభిమానం గల ఆడపిల్లకు .....
అలకా కులుకూ ఒక అందం
ఈ అందాలన్నీ కల బోస్తా....
నీ కొంగుకు చెంగున ముడి వేస్తాఈ అందాలన్నీ కల బోస్తా.... 2
ఇది ఎన్నో కలల కలనేత..నా వన్నెల రాశికీ సిరి జోత
నా వన్నెల రాశికీ సిరి జోతా...

చరణం : చుర చుర చూపులు ఒక మారూ....
నీ చిరు చిరు నవ్వులు ఒక మారు
మూతి విరుపులు ఒక మారూ....
నువ్వు ముద్దుకు సిద్ధం ఒక మారు
నువ్వు ఏ కళనున్నా మహ బాగే..ఈ చీర విశేషం అలాగే... 2

సరికొత్త చీర ఊహించినాను
సరదాల సరిగంచు నేయించి నాను
మనసూ మమత..పడుగూ పేక చీరలో చిత్రించి నాను
ఇది ఎన్నో కలల కలనేత..నా వన్నెల రాశికీ సిరి జోత
నా వన్నెల రాశికీ సిరి జోతా.......

Thursday, January 3, 2008

త్యాగరాజ కీర్తనలు


అనురాగము లేని...

రాగం : సరస్వతి
తాళం : రూపకం

ప: అనురాగము లేని మనసున సుజ్ఞానము రాదు

అ.ప: ఘనులైన యంతర్జ్ఞానుల కెఱుకయే గాని

చ1: వగవగగా భుజియించే వారికి తృప్త్యగు రీతిసగుణ ధ్యానము పైని సౌఖ్యము త్యాగరాజనుత

Wednesday, January 2, 2008

ఎలా చెప్పను

ఈక్షణం ఒకే ఒక కోరిక.....
గానం : చిత్ర
సంగీతం : కోటి

పల్లవి : ఈక్షణం ఒకే ఒక కోరిక నీ స్వరం వినాలని తీయగ
తరగని దూరములో ఓ..ఓ.....
తెలియని దారులలో..ఓ..ఓ.....
ఎక్కడున్నావు అంటుంది ఆశగా

ఈక్షణం ఒకే ఒక కోరిక నీ స్వరం వినాలని తీయగా


చరణం : ఎన్ని వేల నిముషాలో లెక్కపెట్టుకుంటుంది
ఎంతసేపు గడపాలో చెప్పవేమి అంటోంది
నిన్నేవేగమెల్లమన్న సంగతి
గుర్తేలేని గుండె ఇదీ
ఆ..ఆ...ఆ..అ..మళ్ళీ నిన్ను చూసేదాకా
నాలో నేను ఉండలేక ఆరాటంగా కొట్టుకున్నది...

ఈక్షణం ఒకే ఒక కోరిక నీ స్వరం వినాలని తీయగా

చరణం : రెప్ప వేయనంటుంది ఎంత పిచ్చి మనసు ఇది

రేపు నువ్వు రాగానే కాస్త నచ్చచెప్పు మరి
నిన్న మొన్న చెప్పుకున్న ఊసులే మళ్ళి తలచుకునీ
ఆ..ఆ...ఆ..ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయంటూ
ఇప్పుడే చెప్పాలంటూ నిద్దరోను అంటుంది....

ఈక్షణం ఒకే ఒక కోరిక నీ స్వరం వినాలని తీయగా
తరగని దూరములో ఓ..ఓ..తెలియని దారులలో..ఓ..ఓ.....
ఎక్కడున్నావు అంటుంది ఆశగా

ఈక్షణం ఒకే ఒక కోరిక నీ స్వరం వినాలని తీయగా

ప్రియురాలు పిలిచింది

దోబూచులాటేలరా...

గానం : చిత్ర
సంగీతం : A.R.రెహమాన్


పల్లవి : దోబూచులాటేలరా గోపాలా నా మనసంతా నీవేనురా
దోబూచులాటేలరా గోపాలా నా మనసంతా నీవేనురా
ఆ ఏటిగట్టునేనడిగా చిరుగాలినాపి నేనడిగా
ఆకాశాన్నాడిగా బదులే లేదు , ఆకాశాన్నాడిగా బదులే లేదు
చివరికి నిన్నే చూశా హృదయపు గుడిలో చూశా
చివరికి నిన్నే చూశా హృదయపు గుడిలో చూశా

దోబూచులాటేలరా గోపాలా నా మనసంతా నీవేనురా

చరణం : నా మది నీకొక ఆటాడు బొమ్మయా
నాకిక ఆశలు వేరేవి లేవయా
ఎదలో లయా ఆగదయా
నీ అధరాలు అందించరా గోపాలా ఆ....
నీ కౌగిలిలో కరిగించరా... నీ తనువేఇక నాదిగా
పాల కడలి నాడె నా గానం
నీ వన్నె మారలేదేమి
నా ఎదలో చేరి నీ వన్నె మార్చుకో
ఊపిరి నీవై కాగ పెదవుల మెరుపు నువ్వు కాగా చేరగ రా....

దోబూచులాటేలరా గోపాలా నా మనసంతా నీవేనురా


చరణం : గగనమె వర్షించ గిరినెత్తి కాచావు
నయనాలు వర్షించ నన్నెత్త బ్రోచేవు
పూవున కన్నీ మతమా
నేనొక్క స్త్రీనే కదా గోపాలా
అది తిలకించ కనులే లేవా
నీ కలనీ నేనే కదా
అనుక్షణం ఉలికే నా మనసు అరె మూగ కాదు నా వయసు
ఆ ఊపిరిలోనా ఊపిరినీవై ప్రాణం పోనీకుండా
ఎపుడూ నీవే అండ కాపాడరావా....


దోబూచులాటేలరా గోపాలా నా మనసంతా నీవేనురా....