Tuesday, December 18, 2007

బ్రోవ భారమా...
బ్రోవ భారమా...రాగం: బహుదారి
ఆ: స గ3 మ1 ప ద2 ని2 స
అవ: స ని2 ప మ1 గ3 స
తాళం: ఆది
పల్లవి :
బ్రోవ భారమా రఘురామా
భువనమెల్ల నీవై నన్నుకని


అనుపల్లవి : శ్రీ వాసుదేవ అండకోటుల కుక్షిని యుంచకోలేదా నన్ను - బ్రోవ
చరణం :
కలశాంబుధిలో దయతోన మరులకై ఆదికూర్మమై
గోపికలకై కొండ నెత్త లేదా కరుణాకర త్యాగరాజుని - బ్రోవ


గమగ,గగ,గమపమగమగసగమగ,గగ,నిసనిపమగస, గమగ,గగ,సనిపమగసనిసగమగ,గగ,సగసనిపమగపపమ గ,గగ,పమగ,గగ,నిపమ,మమ, సనిప,పప, గసని,నిని,మగస,సస,నినిససనిస,సపపనినిపని,ని మమపపమప,పగగమమగమ,మగసమమగసపపమగనినిపమససనిప గగసనిమమగసపపమగమమగసగగసనిససనిపనినిపమపమగస సనిపమగససగమపదనిస,గమపదనిస,మపదనిస,పదనిస, దనిస,నిస,సమ,,గ,మగసనిప,,గ,,స,గసనిపమ,,ప,మ,మగసగమ - బ్రోవ


చిట్ట స్వరం : పదనిసా సనిదని పదదని పమగస పమగమ గససని. సమగమ ప,,, మమగస సగమప దనిపద నిసగమ గస,స దనిప, పమగస ,సగమ

2 comments:

Sravan Kumar DVN said...

plz correct , it is కుక్షిని ..

-sravan
http://annamacharya-lyrics.blogspot.com

చందమామ said...

@ Sravan Kumar Garu
Thx for your suggetion.
తప్పు సరిదిద్దాను.