Friday, April 11, 2008

శంకరాభరణం

బ్రోచేవారెవరురా

సంగీతం : K.V.మహదేవన్
గానం :S.P. బాలసుబ్రమణ్యం,వాణీ జయరాం

పల్లవి :బ్రోచేవారెవరురా
నిను వినా..నిను వినా
రఘువరా ..రఘువరా
నను బ్రోచేవారెవరురా
నీ చరణాం భుజములునే
నీ చరణాం భుజములునే
విడజాల కరుణాల వాల

బ్రోచేవారెవరురా...ఆ..ఆ.ఆ.ఆ

చరణం : ఓ చతురా ననాది వందిత నీకు పరాకేలనయ్య
ఓ చతురా ననాది వందిత నీకు పరాకేలనయ్య...ఆ
ఓ చతురా న...నా...ది వందిత నీకు పరాకేలనయ్య...

నీ చరితము పొగడలేని నా చింత తీర్చి వరములిచ్చి వేగమే
సా సానీదపద నిస నినిదద పమ పాదమ గా మా
పాదాని సానీదపమ నీదాపమ
గమపద మగరిస సమా గమపద మాపదని
ససరిని నినిసదా దదనిపాద మపదని
సానిదప మగమనిదని పదమాపదని
సమా గరిస రిసానిదప సానీదపమ గామపదని

బ్రోచేవారెవరురా........

చరణం :సీతాపతీ నాపై నీకభిమానము లేదా
సీతాపతీ నాపై నీకభిమానము లేదా
వాతాత్మజార్చిత పాద నా మొరలను వినరాదా
భాసురముగ కరిరాజును బ్రోచిన వాసుదేవుడవు నీవు కదా
భాసురముగ కరిరాజును బ్రోచిన వాసుదేవుడవు నీవు కదా
భాసురముగ కరిరా...జును బ్రో...చిన వాసుదేవుడవు నీవు కదా......ఆ

నా పాతకమెల్ల పోగొట్టి గట్టిగ నా చేయి పట్టి విడువక
స సనిదపద నిస నినిదద పమ పాదమ గా మా
పదని సనీదపమ నెదాపమ
గమపద మగరిస సమా గమపద మాపదని
ససరిని నినిసదా దదనిపాద మపదని
సనిదప మగమనిదని పదమాపదని
సమా గరిస రిసానిదప సానీదపమ గామపదని

బ్రోచేవారెవరురా...... ఆ..ఆ..ఆ..ఆ

2 comments:

ANAND said...

భాసురముగ. తప్పు
ఆతురముగ. ఒప్పు మరియు సందర్భోచితం.ANAND said...

నీ చరణాంబుజములనే విడజాల కరుణాలవాల
చరణాంభుజములునే తప్పు
చరణాంబుజములునే ఒప్పు
చరణాంబుజములు అనగా పాదపద్మములు